Medioteka Języka Niemieckiego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Medioteka Języka Niemieckiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy prowadzona jest pod patronatem Goethe Institut. Oferta skierowana jest do nauczycieli języka niemieckiego, studentów oraz wszystkich uczących się tego języka. Biblioteka jest jedną z siedmiu placówek w Polsce i jedyną w województwie kujawsko-pomorskim, która partneruje Goethe Institut.

Zbiory Medioteki obejmują:

  • podręczniki do nauki języka niemieckiego
  • materiały audiowizualne
  • pomoce do nauki gramatyki
  • materiały metodyczne
  • wybrane czasopisma w języku niemieckim
  • gry edukacyjne

Medioteka zaprasza:

wtorek - piątek : 9.00 - 19.00

poniedziałek i sobota : 9.00 - 15.00

Zachęcamy do korzystania z atrakcyjnej oferty Goethe Institut i Medioteki Języka Niemieckiego

Credits:

Created with images by Free Grunge Textures - www.freestock.ca - "Germany Grunge Flag"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.