Däggdjur Hardjur

I Sverige har vi tre olika hardjur:

1. Vildkanin

2. Skogshare

3. Fälthare

Foto:Vildkanin

Vildkanin

Vildkaninen har kortare ben och öron jämfört med resten av hardjuren. Djurets föda på sommaren är gräs och örter och på vintern äter den kvistar, knoppar och bark. Vildkaninen finns i Skåne och på Gotland. Vildkaninen klarar sig på vintern genom att gräva gångar under marken. Den infördes till Sverige på 1800-talet.

Fälthare

Fältharen väger från 3,5kg-9kg. Den har brun och rostgul päls året om. Fältharen äter kvistar, knoppar och bark (på vintern). Den finns i Götaland och delar av Svealand, men ej i Norrland. Den klarar vintern genom att äta väldigt mycket. Fältharen kallas tyskhare för att den infördes av tyskarna på 1800-talet.

FOTO:SKOGSHARE

Skogshare

Skogsharen väger från 2 kg - 5,8 kg. Skogsharen har brungrå päls med ljus mage och svarta öronspetsar. På vintern får den vinterpäls så att den ska kunna klara vintern lite bättre. Vinterpälsen blir tätare och får ihåliga, luftfyllda hårstrån som fungerar som isolering. Skogsharens föda på vintern är kvistar, knoppar och bark. På sommaren äter den gräs och örter. Skogsharen finns i norra och mellersta Sverige. Skogsharen klarar sig på vintern genom att använda vinterpälsen.

Credits:

Created with images by skeeze - "rabbit bunny hare" • Akiroq - "rabbit wildlife animal" • callocx - "Sneaking In The Grass" • Unsplash - "arctic hare mountain hare polar"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.