นางสาวศุภลักษณ์ ผ่องแผ้ว คณะรัฐประศาสนศาตร์ สาขาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน รหัส 570112030044

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นางสาวศุภลักษณ์ ผ่องแผ้ว

ชื่อเล่น ปุ๊กกี้

เกิด 28 พฤศจิกายน 2538

E-mail 570112030044

ที่อยู่ 60/1 หมู่ 6 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ 094-6835746407

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ GPA : 2.92

ความใฝ่ฝันในอนาคต

- รับราชการ

- ปลัดอำเภอ

- ทหาร

E-book

ความพอเพียงเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์และสังคม [เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ]

กิจกรรม

นำของไปบริจาค และได้ทำอาหารให้น้องๆรับประทานที่บ้านเด็กกำพร้า มูลนิธิบ้านครูหยุ่น ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
พัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆสระน้ำและบริเวณหน้าศาลาหมู่บ้านของ ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
นำต้นโกงกางไปปลูกเพื่อรณรงค์และรักษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
รับน้องระดับอุดมศึกษาชันปีที่1 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน
เต้นการกุศลเพื่อนำรายได้เข้าสู่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ถึงชั้นปีที่ 6
ร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี และได้ร่วมลงแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์ของจังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.