Holland Park een enorm project

In Diemen werkt Vroom aan een enorm project waarbij een complete kantoorwijk is gesloopt en nu voor woningbouw geschikt gemaakt wordt. Vroom slaat de palen boor blok 6 en 7.

Een bouwput met de omvang van een stadswijk vraagt om gestructureerd werk. Op het terrein zijn veel verschillende aannemers aan het werk. De omvang van het project zie je pas goed als je de foto's hier bekijkt.

Wil je foto's van dit project? neem dan contact op met de media afdeling.

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.