Loading

Vi holder takten, men roer tempoet noe ned. Budsjett 2020 | Økonomiplan 2020-2023

Rådmannen viderefører det relativt lave investeringsnivået fra i fjor, selv om det er lagt inn driftsmidler for å kunne gi mer tjenester til innbyggerne i takt med økt behov. Vi har både flere eldre og flere brukere med behov for tilrettelagte tjenester.

Innsparingene fortsetter

Nye oppgaver og flere tjenestemottakere har ført til at budsjetta til tjenesteområda har økt, til tross for de generelle reduksjonene.

Tjenesteområda sine budsjett er blitt redusert helt siden 2009. Isolert sett gjør dette at budsjettet for 2020 er omtrent 70 millioner kroner lavere enn det ville vært uten disse reduksjonene. I tillegg er det ikke gitt kompensasjon for generell prisstigning fra 2009 til 2012, som innebærer nok en effektivisering, fra 3 til 4 millioner kroner hvert eneste år.

For 2020 har rådmannen lagt inn midler for å dekke prisstigningen på kjøp av utvalgte tjenester, men ikke fullt på kjøp av varer, noe som tilsvarer en effektivisering på 1,8 mill. kr. Det samme ble gjort fra 2014 til 2019.

Redusert skjønn til ressurskrevende tjenester, lavere rammetilskudd, bosetting av færre flyktninger, satsing på digitalisering og hverdagsteknologi, bemanning knyttet til nye senger på sykehjemmet og plasser i PU-boliger: alt dette gjør at budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 blir lagt fram med innsparingstiltak, i tillegg til de 8 millioner kroner som lå i vedtatt økonomiplan for 2020. Rådmannen har også videreført de generelle innsparingene på 3 millioner kroner fra 2020 til 2021. I tillegg ble det bestemt i fjor at Harestad skole (trinn to) skulle utsettes, for å redusere opptak av nye lån og bremse veksten i netto lånegjeld.

I forslaget til budsjett for 2020 vil Randaberg kommune for første gang på mange år betale mer i avdrag enn vi tar opp i nye lån.

Skatt

Skatteinntektene i 2019 ser ut til å bli på budsjettert nivå, selv om de fortsatt ikke er på samme nivå som før oljekrisen. I vedtatt økonomiplan (og i dette budsjettforslaget) ligger det inne en forutsetning om at skatteinntektene gradvis skal økes mot tidligere nivå. Dette er både et optimistisk og et usikkert anslag. Dersom vi får permanent nedgang i lønnsnivået, i forhold til resten av landet, vil vi samtidig få permanent lavere skatteinntekter.

Driftskostnader og reduserte inntekter

På noen områder gir utviklingen i demografi eller andre forhold signal om at driftsutgiftene vil øke i 2020.

Fordi innbyggertallet øker mer enn gjennomsnittet i Norge, er det i vedtatt økonomiplan lagt til grunn at skatt og rammetilskudd skal øke. Samtidig får vi nedgang i rammetilskuddet, fordi vi går ned på andre objektive kriterier som er med på å bestemme denne utjamningen.

Veksten i rammetilskuddet fra 2019 til 2020 var 3 millioner kroner lavere enn det økonomiplanen la opp til.

Helse og velferd har økt etterspørsel etter tjenestene BPA (brukerstyrt personlig assistent), omsorgsstønad og private avlastere.

Etter brannen på sykehjemmet i vår tok vi i bruk deler av Distriktspsykiatrisk poliklinikk i nabobygget på Vardheim. Vi har nå 27 senger i bruk på sykehjemmet, samtidig som vi har «tatt hjem» brukere som vi lånte plass til i Rennesøy og på Kvitsøy. Vi har også mulighet til å ta imot pasienter fra sykehuset, slik at vi slipper å betale for "overliggerdøgn". I vedtatt økonomiplan var det ikke lagt inn midler til mer enn 24 senger fram til midten av 2021. Når vi nå fortsetter med 27 senger i 2020 og 2021, koster dette oss 2,4 millioner kroner i 2020 og 1,2 millioner kroner i 2021, i forhold til vedtatt økonomiplan.

Reduserte driftsbudsjetter i 2020 og økonomiplanen

Driftsbudsjettet er redusert i tidligere år og i 2019. I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn at driftsbudsjettet må reduseres ytterligere fram til og med 2021. I tabellen under er summen av innsparingen, som rådmannen la til grunn i sitt budsjettforslag, i tillegg til ytterligere innsparinger lagt til av kommunestyret.

Dette er generelle innsparinger, i tillegg til innsparinger i 2018 (3,8 millioner kroner), i 2019 (8,2 millioner kroner) og innsparingstiltak i 2018-2020. I fjor benyttet vi nedgang i barnetallet til å tilpasse oss bemanningsnormen i barnehagene (kostnad: 3,5 millioner kroner). Bemanningen i barnehager er videreført i økonomiplanen, men rådmannen foreslår å legge ned Fjellheim barnehage fra høsten 2020 (innsparing: 1,2 millioner kroner per år).

Rådmannen foreslår å legge ned Fjellheim barnehage. Barnehagen har to avdelinger, én avdeling for barn 0-3 år og én avdeling for barn 3-6 år. Barnehagen på Nedre Grødem ble åpnet i 1989 og er kommunens minste barnehage.
Randaberg helsesenter reiser seg foran Vardheim bo- og servicesenter.

Inntektsnivået i Randaberg kommune

Det blir brukt mer penger i Randaberg kommune enn i sammenlignbare kommuner. På de fleste tjenestene bruker vi mer enn gjennomsnittet, mens vi på noen områder bruker litt mindre. Dette viser KOSTRA-tall. Vi kan bruke mer fordi vi har forholdsvis høye skatteinntekter, eiendomsskatt og inntekter fra Lyse Energi, inntekter som samlet gir oss mer å rutte med enn mange andre kommuner.

Basert på objektive kriterier i inntektssystemet, er Randaberg kommune en «lettere» kommune å drive enn andre, og bør derfor ha et lavere kostnadsnivå. På den andre siden har vi flere brukere med store hjelpebehov enn gjennomsnittskommunen, noe som drar kostnadene oppover.

Lyse betaler en garantert avkastning til sine eiere av ansvarlig lån på opprinnelig 3 milliard kroner. Vi eier 3,279 prosent av Lyse. I tillegg til den garanterte avkastningen, betaler Lyse utbytte av overskuddet til eierne. Av et utbytte på 600 millioner kroner i 2020, er Randaberg kommunes andel 19,7 millioner kroner, som gradvis øker til 22,1 millioner kroner i 2023.

Vi har hatt eiendomsskatt i Randaberg kommune siden 1990 (taksering i 1989). Eiendommene i Randaberg kommune ble retaksert med virkning fra 2009. Inntektene i 2019 var 8,2 millioner kroner på næring (verk og bruk) og 9,7 millioner kroner på bolig- og fritidseiendommer. I KS-sak 40/19 foreslo rådmannen å retaksere eiendommene i 2020, noe kommunestyret sa nei til. Siden kommunal taksering kun kan foretas hvert tiende år, har kommunestyret mulighet til å vedta prosentvis økning (kontorjustering) av eiendommens skattegrunnlag. En slik kontorjustering, med 20 prosent påslag, kan gi omtrent 3,6 millioner kroner i merinntekter.

Investeringer

Det er planlagt å investere for omtrent 160 millioner kroner i økonomiplanperioden, noe som er mindre enn i fjor og langt lavere enn de siste 5-6 årene.

De største investeringene er:

 • VAR (vann, avløp, renovasjon): cirka 40 millioner kroner.
 • Boliger for vanskeligstilte: 16 millioner kroner.
 • Renovering svømmehallen på Goa og Grødem: 16 millioner kroner.
 • Ekstraordinært vedlikehold og branntekniske utbedringer: 16,2 millioner kroner.
 • IKT: 4,4 mill. kr hvert år, samlet: 17,6 millioner kroner.
 • Digitalisering: 9 millioner kroner.
 • Hverdagsteknologi, inkludert pasientvarslingssystem: 7,4 millioner kroner.
 • Merkostnader Randaberg helsesenter: 7 millioner kroner.
I januar 2019 signerte Randaberg kommune og IT-selskapet ATEA avtale om å bygge ut ny helse- og velferdsteknologi, bruk av mobile vaktrom. Avtalen ble underskrevet av salgsdirektør May Irene Ugletveit i ATEA og helse- og velferdssjef Eva Vabø. Sittende ved bordet: May Irene Ugletveit (t.v.) og Eva Vabø. Stående f.v. Helene Henriksen og Linda Larsen (begge kundeansvarlige i ATEA), Anne Hellvik Kvadsheim (digitaliseringssjef), Kenneth Løvik (prosjektleder i ATEA), Ann Kristin Schmidt Thomson (virksomhetsleder Heldøgn), Linda B. Joa (controller) og Berit Bergsholm Immerstein (fagutvikler i Helse og velferd ).

Økonomisk risiko i rådmannens budsjettforslag

Budsjettforslaget fra rådmannen er saldert med innsparingstiltak og optimistisk skatteanslag, både i 2020 og framover. Forslaget gir likevel ikke ønsket netto driftsresultat.

Netto driftsresultat er null i 2020 og 2021, og under den nedre grensa for måltallet i 2022. I 2023 er det 1,5 prosent, som er over minimumsgrensa, men fortsatt under anbefalt nivå på 1,75 prosent.

Rådmannen har likevel valgt å legge fram budsjett og økonomiplan slik som det er, fordi vi har fondsmidler som kan brukes dersom resultatet blir dårligere enn budsjettert. Det er alltid en viss usikkerhet når kommuner legger fram sine budsjettforslag, først og fremst knyttet til skatteinntektene.

Hvis ting går feil veg, vil vi måtte bruke av fond i 2020 (og eventuelt i resten av økonomiplanperioden). Vi har 56 millioner kroner på driftsfond ved utgangen av 2018, som er satt av for å kunne brukes i den situasjonen vi nå er i.

Organisasjonen Randaberg kommune

Rådmann Magne Fjell sin ledergruppe består av 9 tjenestesjefer, i tillegg til rådmannen selv.

Rådmannens ledergruppe.

Politisk organisering

Jarle Bø ble er ny ordfører i Randaberg kommune og representerer Senterpartiet. Her er han fotografert på sitt aller første offisielle oppdrag, under Internasjon festdag i Varen Randaberg kulturscene, søndag 20. oktober.
Både unge og gamle koste seg på den Internasjonale dagen i Varen Randaberg kulturscene (bildene over og under).

Ansatte i Randaberg kommune

Utviklingen i årsverk er slik: 2017 (740), 2018 ( (740), 2019 (751) og 2020 (737). Årsaken til reduksjonen i årsverk (omtrent 13,6 årsverk fra 2019 til 2020) skyldes at Rennesøy og Finnøy går over til Nye Stavanger kommune fra 1. januar 2020. Samarbeidsavtalen med PP-tjenesten og barnevernet er oppsagt fra denne dato, som innebærer at 9.6 årsverk flyttes over fra Randaberg kommune til Nye Stavanger kommune fra årsskiftet.

Antall fast ansatte i kommunen var 1 026 i januar 2019, medregnet lærlinger og ansatte i den interkommunale PP-tjenesten.
Fra fagdag for rundt 500 ansatte i Oppvekst, Helse og velferd og Kultur i Varen Randaberg kulturscene.

Her kan du lese tjenesteområdene sine budsjettforslag:

Hovedtabeller

I linken under finner du alle hovedtabellene:

 • Driftstiltak (side 1-4 i PDF)
 • Bevilgningsoversikt drift A (side 5 i PDF)
 • Rammebevilgning tjenesteområder (side 5-6 i PDF)
 • Hovedoversikter drift (side 6 i PDF)
 • Investeringstiltak (side 7-8 i PDF)
 • Bevilgningsoversikt investering (side 8 i PDF)
 • Gå inn her for å se tabellene.

Priser

Prisene er jevnt økt med 3,1 prosent fra 2019. Gå inn her for å se prisdokumentet.

Kulturskolen sine flinke elever og ansatte opptrer flere steder, som her ved åpningen av Stafett for livet 2019.
Ansatte i Randaberg kommune, som stilte på stand under Høstmarken 2019. Fra venstre, Elisabeth Hauglid Rafoss fra fysioterapi og ergoterapi for voksne, Mari Rydland og Lesley Ann Assersen, begge fra Rask psykisk helsehjelp i Randaberg kommune.
Sentrum vokser. Vi ser i retning mot nord-vest. Boligfeltet Sentrum Vest i forkant, Bø, Sande og Børaunen lenger bak. Vistestølen barnehage og Teknisk sitt utelager ser du til venstre i bildet, sammen med Vistestølen sykehjem, blant annet.
Created By
Ove Sveinung Tennfjord
Appreciate

Credits:

Alle foto: Ove Sveinung Tennfjord