Beweging Thijmen brand & caspar hendriksen

Orienteren

Deze eend land net in het water na dat hij gevlogen heeft. Je ziet de spetters nog bewegen

Hier zie je bewegende mensen

Hier is een camera op de weg geplaatst en je ziet nu alle lichten van de auto's snel bewegen

Wat is bewegen

  • Draaien
  • Sporten
  • Technisch bewegen
  • Geluidsgolven
  • Tand wielen
  • Veranderingen

Hoe leg je beweging vast

  • Door een lange sluitertijd te gebruiken
  • Door timelaps te maken
  • Door het te meten
  • Met voorwerpen bijv. Je legt suiker en een bass

Credits:

Created with images by Rob Dammers - "Station Woerden met SLT"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.