Το αυτοκίνητο αναμφισβήτητα αποτελεί αναγκαίο μέσο στην καθημερινή δραστηριότητά μας αλλά και εξίσου σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, η απόκτηση του οποίου απαιτεί συχνά πολλές θυσίες.

Για την προστασία του αυτοκινήτου σας από κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με αυτό, η ERGO δημιούργησε το πρόγραμμα “ERGO Αυτοκίνητο” με τέσσερα πρωτοποριακά ασφαλιστικά πακέτα, για να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ασφαλιστικές ανάγκες, ώστε να μπορείτε να «έχετε το κεφάλι σας ήσυχο».

Το πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτων “ERGO Αυτοκίνητο” απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που επιθυμούν ουσιαστική προστασία του αυτοκινήτου τους, μέσα από ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων παροχών.

Διατίθεται στη βάση λειτουργίας τεσσάρων επιπέδων κάλυψης και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον κατάλληλο συνδυασμό καλύψεων που προσεγγίζει καλύτερα τις ασφαλιστικές σας ανάγκες, με ιδιαίτερα προσιτό κόστος για όλους.

ERGO Αυτοκίνητο: Smart , Prime , Ideal , Supreme

Εκπτώσεις ασφαλίστρων

α. Έκπτωση "Διάρκειας ασφαλιστηρίου". Σε ασφαλιστήρια συμβόλαια με ετήσια διάρκεια ασφάλισης παρέχεται έκπτωση 8% επί του συνόλου των ασφαλίστρων, εκτός της Νομικής προστασίας και της Οδικής βοήθειας, ενώ σε αυτά με εξάμηνη διάρκεια ασφάλισης το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 5%.

β. Έκπτωση "Πολλαπλής ασφάλισης".Σε αυτοκίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες διατηρούν ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ζωής ή Περιουσίας για ασφάλιση Κατοικίας, Καταστήματος, Γραφείου ή Ιατρείου στην εταιρία μας, με ολικά ετήσια ασφάλιστρα που υπερβαίνουν τα 75,00 €, χορηγείται έκπτωση 15% επί του συνόλου των ασφαλίστρων, εκτός της Νομικής προστασίας και της Οδικής βοήθειας, με όριο το ποσό των 75,00 €.

γ. Έκπτωση "Ανήλικων τέκνων".Παρέχεται σε οχήματα των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο και όλα τα παιδιά της οικογένειάς του είναι ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών. Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά τα Ε.Ι.Χ. και ανέρχεται σε 10% επί των ασφαλίστρων της Αστικής ευθύνης και των Ιδίων ζημιών.

δ. Έκπτωση "Οικογένειας".Παρέχεται σε οχήματα οικογενειών των οποίων τα μέλη αναφέρονται στο ίδιο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος και είναι ιδιοκτήτες τριών (3) τουλάχιστον οχημάτων, που ασφαλίζονται στην ERGO με οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η έκπτωση, που ανέρχεται σε 10%, υπολογίζεται επί των καθαρών ασφαλίστρων Αστικής ευθύνης και Αστικής ευθύνης εργαλείου.

Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα για να λάβετε προσφορά.

Μπεκίρη Πηνελόπη - Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Βρείτε μας:

Ελ. Βενιζέλου 21 - Μυτιλήνη | T: +302251034460

website: www.office4you.gr / Email: info@office4you.gr

Τα γραφεία μας στη Μυτιλήνη

Λογιστικά - Φοροτεχνικά - Προγράμματα ΕΣΠΑ - Οικονομοτεχνικές Μελέτες-Ασφάλειες Υγείας, Περιουσίας, Οχήματων

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.