Pancratiuskerk Godlinze

De Pancratiuskerk in Godlinze is stapjes gebouwd en uitgebreid. Dit kun je heel goed zien aan de verschillende soorten bouwstenen die zijn gebruikt. In dit stuk muur zien we grijze vulkanische tufsteen, grote kloostermoppen en kleinere bakstenen naast en door elkaar gebruikt. 

De muren van de Pancratiuskerk laten zien welke bouwmaterialen in de loop der eeuwen zijn gebruikt.

De Pancratiuskerk was eerst romaans, maar werd later gemoderniseerd. Daarom zien we typische romaanse vormen, zoals ronde bogen boven de vensters, naast gotische vormen, zoals spitse bogen.

Veel vensters die eerst een stuk kleiner waren en voorzien van ronde bogen werden in de gotische periode vergroot en voorzien van spitsbogen.

Als je de kerk binnengaat wacht je een verassing. Overal zijn op de wanden en de gewelven (dat zijn de gebogen vlakken van het plafond) schildering aangebracht. Hier zie je een vreemde nis in de muur. Dat is het zogenaamde 'sacramentshuis', waar de hostie (volgens het Rooms-katholieke geloof veranderde dat tijdens de mis in het lichaam van Christus) werd bewaard. Je ziet dergelijke nissen wel vaker, maar hier in Godlinze is er veel aandacht aan de decoratie geschonken.

Overzicht van de noordzijde van het koor met sacramentshuisje.

De oostkant van een kerk wordt het 'koor' genoemd. Daar stond meestal het altaar en droeg de priester de mis op. Alle middeleeuwse kerken zijn met het koor naar het Oosten gekeerd. De Pancratiuskerk heeft een zogenaamd vijfzijdig koor, er is een soort ronding van 5 muren met ramen gemaakt. Dit soort uitbreidingen van kerken die oorspronkelijk gewoon een rechte muur aan de oostzijde hadden, zien we vaak in de latere middeleeuwen, tegelijkertijd met het aanbrengen van gotische vensters. Er zit ook een deuropening in het koor, wat heel ongebruikelijk is.

De imposante toren aan de westzijde van de kerk is in meerdere lagen opgebouwd. Het onderste deel met de romaanse bogen is ouder dan het bovenste deel waarin het wapen is bevestigd. We kunnen dat ook goed aan de kleur en afmetingen van de gebruikte bakstenen zien.

De heilige Pancratius heeft zijn naam gegeven aan deze kerk. Je ziet zijn beeltenis op een gewelf. Het zwaard in zijn hand is het wapen waarmee hij is omgebracht. Heiligen zijn vaak te herkennen aan de werktuigen waarmee ze zijn gemarteld en gedood voor hun geloof. Pancratius weigerde zijn geloof op te geven en de Romeinse goden te vereren. In 304 werd hij door de keizer gedood.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.