กาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Make a Differrence project

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการติดสุรา

ข้อมูลบุคคลที่ต้องการพัฒนา

นาย อัครราช ขุนทองจันทร์ 570112010109

ข้อมูล PROJECT

พฤติกรรมก่อนก่อนเปลี่ยนแปลง
  1. ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา นาย อัครราช เมี่อเพื่อนชักชวนให้ดื่ม การเข้ากลุ่มเพื่อนและต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนเมื่อเพื่อนชวนก็เลยยอมตามเพื่อน เพื่อความสนุกสนาน ร่วมวงกับเพื่อน ๆแล้วเกิดความสนุกสนาน ดื่มสุราตามเทศกาล ดื่มเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน ดื่มเพื่อคลายความทุกข์ เมื่อมีความทุกข์ใจ จึงทำให้เป็นโรคติดสุรา
  2. สภาพก่อนที่จะพัฒนา นาย อัครราช มักมีปัญหาเมื่อดื่มหนักจนเกิดปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันเช่น ผลต่อการนอน แม้ว่าการดื่ม การเมาสุรา อาจจะทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น แต่แอลกอฮอล์จะรบกวนวงจรการนอน นอนหลับไม่ต่อเนื่อง ทำให้ตื่นขึ้นมามีอาการไม่สดชื่น รู้สึกแฮงค์
  3. เป้าหมายในการพัฒนา ต้องการให้ นาย อัครราช ลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มสุรา แนะนำเปลี่ยนแปลงวิธีการดื่ม หรือเลิกการดื่ม เพื่อไม่ให้การดื่มนี้บานปลายออกไปเป็นปัญหาใหญ่
วิธีการพัฒนา

แนะนำเปลี่ยนแปลงวิธีการดื่ม หรือเลิกการดื่ม เพื่อไม่ให้การดื่มนี้บานปลายออกไปเป็นปัญหา วิธีในการลดหรือเลิกการดื่มอาจเริ่มด้วยการตั้งจุดมุ่งหมายร่วมกันว่าจะลดการดื่มเหลือเท่าไร หรือไม่ดื่มเลย จากนั้นวางแผนที่เฉพาะเจาะจง จะเปลี่ยนการดื่มจากสุราเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าหากอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่การดื่มสุราจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางแผนไว้ จะมีวิธีในการจัดการอย่างไร และควรหาบุคคลหรือเพื่อนที่ไม่ดื่มเหล้ามาเป็นผู้ช่วย บ่อยครั้งที่มีความเป็นไปได้ที่ลดการดื่มไม่ได้ตามตั้งใจไว้ ให้พยายามกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง คือ นึกถึงผลเสียของการดื่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในการดื่ม วางแผนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่จะเลิกหรือลดการดื่มลง ซึ่งหากปฏิบัติซ้ำๆจนลดหรือเลิกการดื่มตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ จะช่วยให้ลดความเสี่ยงจากอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ และใช้เทคนิคการสอนโดยภาพยนตร์ โดยให้ นาย อัครราช ได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการดื่มสุราว่ามีผลเสียอย่างไรบ้าง

ผลจากการพัฒนา

นาย อัครราช ได้มีพัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น ดื่มสุราน้อยลง พักผ่อนเพียงพอ ส่งผลให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นตามลำดับ ตื่นเช้าขึ้นและมาเรียนทันเวลา มีมีสมาธิกับการมาเรียนมากยิ่งขึ้น

ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา

ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเนื่องด้วยตัวผมไม่ได้อยู่กับนาย อัครราช ตลอดเวลาจึงทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่านาย อัครราชจะดื่มสุรามากน้อยเพียงใด จะทำตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

นาย อัครราชให้ความร่วมมือ และมองเห็นว่าการการดื่มสุรา ส่งผลเสียต่อสุขภาพและการเรียนอย่างไร จึงทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จไปด้วยดี

จัดทำPROJECTโดย

นาย เนติลักษณ์ บุญพรหม 570112010098

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.