Vår nya fina skola. En reflektion måndagen 27/2-2017.

"Utdrag ur Programförutsättningar sidan 15, 2013-10-30"

I detta dokument kan man läsa om vad skolorna skall innehålla i form av utrymmen och dess storlek på ett ungefär.

Skolavdelning årskurs 4-9 skall innehålla följande utrymmen:

Då det enligt uppgift skedde ett omtag i byggprocessen under våren 2015, alltså långt efter Programförutsättningar 2013-10-30 som jag hänvisade till ovan, så har jag sökt i protokollen/bloggen skolhusockero på ord som omtag, textilslöjd, träslöjd och liknande för att se ifall det fanns något som kunde visa hur det kunde bli så olika. Tyvärr blev resultatet av detta väldigt tunt och jag hittade inget som kunde ge några som helst ledtrådar. Om man vill söka själv i t.ex. bloggar eller PDFér så öppna bloggen/dokumentet och tryck Ctrl+F på PC och på MAC Cmd+F och skriv det ord du vill söka.

Härligt med nya skolor.

Det finns massor med positiva saker att säga om våra nya fantastiska skolor men det finns ett störningsmoment. Det har hela tiden framställts som att de två nya skolornas trä och metall-, och textilsslöjdssalar har ungefär samma area. Salarna är visserligen lite olika planerade där Öckeröskolans trä- och metallsslöjdsal har en vägg med fönsterrutor som avskiljer maskinrum och rummet med arbetsbänkar och detta är något som vi har velat ha, men faktum kvarstår. Här nedan beskriver jag det faktiska förhållande som gäller i frågan om arean på trä och metall- och textilsslöjdssalarna. Mätningarna är gjorda på de officiella ritningarna med arkitektprogrammet Bluebeam. Mätningen är inte på milimetern exakt men ger med rimliga marginaler hur det blivit.

Hedenskolans trä-och metallslöjdssal.

Totala ytan inkl. målar- och metallbearbetningsrum ca. 150m2

Skolan på Brattebergets trä-och metallslöjdssal.

Den totala ytan inkl. målar- och metallbearbetningsrum ca. 120m2.

Textilslöjdssalarna:

Eftersom vi slöjdlärare har pratat även kring storleken på textilslöjdssalen på Öckerö gjorde jag en snabb koll för att se ungefär hur det ser ut. Här nedan finns svaret på hur det ser ut.

Hedenskolan: Textilslöjdsal: ca. 82m2

Skolan på Bratteberget: Textilslöjdssal ca. 65m2

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.