Candea Update nummer 4

Jaargang 23, schooljaar 2016-2017, 22 december 2016

1. Personele zaken

Lief en Leed

Via de mail ontvingen wij het bericht dat afgelopen maart onze oud collega Arie Groenland overleden is. Ter informatie voor de mensen die hem nog gekend hebben.

In dienst

* Eva de Heer en Sarah Doorduin, wpl1 beeldend onder begeleiding van Emil Glänzer,

* Lotte Zingg en Dorien Renting, wpl1 bewegingsonderwijs onder begeleiding van Tjeerd Dijkstra.

Janna Derks, wpl1 Engels onder begeleiding van Daan van de Ven en Judith van der Maas.

Joop Hendricx, docent natuurkunde (zwangerschapsvervanging van Sabine Beijen).

Marieke Berens, docent aardrijkskunde in de opleiding BB/KB

2. Mededelingen

* In de vergadering van de MR (d.d. 3 oktober 2016) is vastgelegd dat alle docenten hun huiswerk en toetsen in Itslearning zetten. Als dit er niet in staat, betekent dit voor de leerlingen dat er geen huiswerk opgegeven is. Dit is opgenomen in het huishoudeljk reglement voor personeel, pagina 9 artikel 19.1 (zie personeelsportaal onder downloads). In de MR is hierop de aanvulling gekomen dat leerlingen docenten hierop mogen aanspreken als zij dat niet doen.

*Beste collega’s,

Mede namens de overige ICT-innovatoren en de systeembeheerders van Itslearning wil ik jullie graag attenderen op een functie die wellicht niet bij iedereen bekend is. Het betreft het werken met leerdoelen.

In Itslearning is het mogelijk om leerdoelen te importeren en deze te koppelen aan de leerlingen van een klas. Zo zijn voor de onderbouw bijvoorbeeld de SLO-leerdoelenkaarten van elf vakken te importeren. Door zicht te krijgen op de te behalen leerdoelen en het beheersingsniveau wordt gepersonaliseerd onderwijs mogelijk. De pioniers die deze functie gebruiken zijn Martin Bouma en Lidija van Genderen.

Ook kunnen er zelf leerdoelen worden gedefinieerd. Deze methode kan bijvoorbeeld worden gebruikt om (praktische) vaardigheden formatief te toetsen of om de voortgang van opdrachten van een bepaald hoofdstuk te volgen.

Een handleiding om zelf leerdoelen met een formatieve beoordeling aan te maken is te vinden op Itslearning: vakken -> 00 ICT innovatie -> itslearning -> handleidingen itslearning.

Thijs Beumer

3. Mediaoverzicht

Actualiteiten op Candea

de redactie van de Update wenst iedereen heel relaxte feestdagen en een fantastisch, sprankelend 2017

Created By
Mirjam Konings
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.