Legendy,baśnie,bajki i wierszyki dla najmłodszych zajęcia edukacyjne realizowane przez Powiatową bibliotekę pedagogiczną w bartoszycach

Wszystkie prezentowane w czasie zajęć legendy, baśnie i bajki są opowiadane przez prowadzącą oraz ilustrowane prezentacjami multimedialnymi. W podsumowaniu zajęć wykorzystujemy różnorodne ćwiczenia z aplikacji LearningApps, Quizizz i Educapley

Proponujemy baśnie Hansa Christiana Andersena

Zawsze aktualne i ciekawe bajki Charlesa Perrault

Historię pewnego szlachetnego szewca Janiny Porazińskiej oraz prawdziwą opowieść o wielkiej miłości psa i człowieka autorstwa Barbary Gawryluk

Bardzo interesuące Legendy Warmii i Mazur

Bardziej i miej znane Legendy Polskie

Wiersze i wierszyki Jana Brzechwy

Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima

Wszystkie placówki oświatowe zainteresowane ofertą zapraszamy do współpracy. Prosimy o składanie zgłoszeń na zajęcia osobiście, telefonicznie lub drogą mailową na adres:

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Bartoszycach

ul. Limanowskiego 13

tel.: 539 404 545

e-mail: b.pegagogiczna @o2.pl

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.