Loading

Engineering Leads the World wit comunicació

BENVINGUT A LA NOVA PLATAFORMA DE DIFUSIÓ DE L'ENGINYERIA

Forma part d'un nou ecosistema empresarial

Explicaràs els serveis d'enginyeria que la teva organització realitza

Connectaràs amb experts d'altres especialitats

Uniràs capacitats en accions conjuntes de caire comercial, tècnic o de difusió

Mostraràs l'expertesa del teu equip en un entorn dedicat als serveis professionals

Què és això?

 1. Plataforma de difusió d'enginyeries seleccionades
 2. Espai virtual per explicar els teus projectes i serveis
 3. Eina per a trobar experts en qualsevol temàtica d'enginyeria
 4. Entorn per a la creació d'oportunitats empresarials

Com ho farem?

 • Seleccionarem enginyeries amb projectes espectaculars.
 • Desenvoluparem una plataforma digital optimitzada als buscadors (google, bing, ...) que facilitarà la visualització de cadascuna de les enginyeries.
 • Crearem efectives accions de publicitat i màrqueting conjunt per sectors i moments determinats.
 • Unirem interessos i necessitats per a que puguis explorar oportunitats de col·laboració conjunta amb altres empreses.

Quin cost té?

Actualment, estem en fase de llançament, per això... al gener del 2018, tindrà un preu en forma de quota anual de 300 €/ any.

Què rebreu a canvi?

 • un usuari de la plataforma per poder operar internament,
 • un espai per a publicitar l'empresa i els seus valors,
 • un espai per publicar 2 projectes o 2 serveis,
 • inserció de logotip en els campanyes de publicitat del sector triat que durem a terme,
 • ens comprometem a donar-te el contacte de 3 empreses per fer explorar la col·laboració en projectes,
 • assessorament de màrqueting i creativitat, especialitzat en enginyeria.

Fins al 15 de desembre, seleccionarem les primeres 10 enginyeries.

Credits:

Created with images by Nicolas Picard - "A frozen kingdom" • Natalie Pedigo - "We Did It" • Elijah Flores - "Movie theater seats"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.