De Dwaas 0. Grote ArcanA

De Dwaas uit de Osho Zen Tarot

Numerologie: De Dwaas is een nul (kaart). Hij is een grote 0, het grote niets .. en kan daardoor nog alles worden. Hij is nog vrij! Al wat is, is ooit ontstaan uit niets, nul!

Steekwoorden:

  • Begin
  • Avontuur
  • Mogelijkheden
  • Onbevangen, open, zorgeloos, vertrouwen
  • Vrij

Symboliek:

  • Rugzakje: hij draagt geen onnodige ballast met zich mee
  • Hond: instinct, waakzaamheid
  • Witte roos: puurheid, hij is nog vrij, heeft nog geen kleur aangenomen
  • Zon: Verlichting, bewustzijn

----------------------------------------------------------------

LOUISE MOLLEMAN

❤️❤️❤️

Created By
Louise Molleman
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.