VERTROUWENSCONTACTPERSOON brochure COVERZ consultancy

COVERZ consultancy I Beemdstraat 27 C I 5653 MA Eindhoven I 040 2988730

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Bel ons of mail ons wij komen altijd vrijblijvend langs om met u en uw organisatie kennis te maken. www.coverzconsultancy.nl

Het P-O model voor duurzaam resultaat

COVERZ ontwikkelde voor organisaties een management communicatie model waarmee onderliggende belemmerende factoren die het algeheel welbevinden van uw medewerkers nadelig beïnvloeden makkelijker achterhaald en daardoor opgelost kunnen worden.

Komen tot duurzame inzetbaarheid..

Het P-O managementmodel is ontwikkeld door COVERZ-consultancy BV. Het model is gebaseerd op uitgangspunten van de psychologische methodiek die gericht is op gedragsverandering. Het model geeft op eenvoudige wijze inzicht in de fasen waarlangs gedragsverandering in positieve zin tot stand kan komen (op individueel, tactisch en strategisch niveau). De leidinggevende of de medewerker leert zorgwekkende signalen (verzuim, te laat komen, verminderde productiviteit, problemen in een team, ongewenste zaken op de werkvloer etc.) op een constructieve, dat wil zeggen op feitelijke wijze te benoemen en voor te leggen aan zichzelf of aan betrokkene(n). Vervolgens wordt aan de betrokkene gevraagd of hij/zij herkent wat hem/haar voorgelegd wordt. Wanneer dit het geval is komen we door middel van doorvragen tot inzicht in dieper liggende factoren die maken dat mensen niet in staat zijn tot verandering te komen. Daar waar inzicht ontstaat, volgt direct een positieve beweging en actie. De betrokkene zal geactiveerd worden door zelf te leren denken in oplossingen. De coach, consultant, leidinggevende en/of HR-adviseur zal minder oplossingsgericht en meer coachend te werk gaan. Men leert aan de hand van dit model hoe men beter in staat is een effectief gesprek te voeren in open dialoog, wederkerigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De medewerker krijgt inzicht in eigen gedragingen en coping mechanismen. Hierdoor ontstaat meer zelfredzaamheid, weerbaarheid en daardoor uiteindelijk duurzame inzetbaarheid.

Aanvullend op onze reguliere dienstverlening werken wij met vertrouwenscontactpersonen.

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Aanstellen vertrouwenspersoon

Bedrijven kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon:

Uw organisatie heeft ervoor gekozen een vertrouwenscontactpersoon buiten de organisatie in te huren. COVERZ consultancy beschikt over gecertificeerde vertrouwenscontactpersonen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen met een van deze personen

Vraag een gesprek aan door een mail te sturen naar info@coverzconsultancy.nl. Benoem dat u een consult wil aanvragen voor een vertrouwenscontactpersoon. Benoem in uw aanvraag het bedrijf waar u voor werkt. Wij zullen geen melding maken bij uw bedrijf van uw aanvraag! Een gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend nadat u dit nadrukkelijk goedkeurt met uw werkgever besproken. U kunt specifiek vragen naar Susanne Linders of Bea de Cort. Indien u persoonlijk wilt overleggen kunt u altijd bellen met ons algemene nummer 040 2988730

U kunt naar ons toekomen of wij kunnen naar u toekomen

.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Bel ons of mail ons wij komen altijd vrijblijvend langs om met u en uw organisatie kennis te maken. www.coverzconsultancy.nl

Wij zorgen samen met u en uw medewerkers voor positieve beweging

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.