ความรับผิดชอบต่อสังคม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างสุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีให้สังคม

การให้ความสำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การปฏิบัติตามข้อกฏหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติสากล

การบูรณาการให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ภายใ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.