Kernenergie Gemaakt door renzo

Dit was in 1984 toen er in Tsjernobyl een kerncentrale is ontploft

Hier zie je de rook ( waterdamp die vrijkomt bij het opwekken van energie

Kernenergie heeft lage CO2 uitstoten maar heeft veel radioactief afval en het opslaan van het radioactieve is zeer ingewikkeld.

Hier zie je een afbeelding van een centrale hoe je kunt zien hoe die werkt.

Tegenstanders van kernenergie dachten dat dit vele bedrijgingen had voor het milieu. Dese bedrijging zorgt voor een gezondheidsrisico.

Hier zie je een dier dat nu in Tsjernobyl leeft. Hij heeft niet 4 poten maar 6 poten, dat komt door de straling die daar toen is vrijgekomen.

Je kunt het plaatje niet heel goed zien maar dit is een slang met 2 koppen in plaats van 1

Hier kun je zien wat de gevolgen waren van de ouders die daar woonden en een kind kregen.

Er stond ook een pretpark, met dat pretpark is niks aan de hand maar doordat het verlaten is word er niks meer mee gedaan.

Dit was het einde van mijn Spark presentatie

Credits:

Created with images by GrĂ¼ne Bundestagsfraktion - "20110326-124411-Berlin-AKW-Demo"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.