Loading

KOOLITUSVAJADUS JA KOOLITUSE PLANEERIMINE ADAMSON KOOLITUS

Organisatsioon peab pidevalt hoolitsema, et tema uutel ja vanadel töötajatel oleksid olemas oskused ning teadmised, mis võimaldavad neil edukalt tööga hakkama saada. Töötajate arendamine ja koolitamine on oluline nii avalikus kui ka erasektoris, mõlemas sektoris pakutakse teenuseid kogu elanikkonnale.

Sellelt lehelt leiad informatsiooni, kuidas ja miks on vajalik enda organisatsioonile koolitusvajaduse ja koolitustegevuse planeerimise analüüs tellida.

KOOLITUSVAJADUS

Koolitus on üks organisatsiooni suurimaid ja mitmekülgsemaid osi ja seetõttu vajab põhjalikku planeerimist. Koolitusvajaduse väljaselgitamine on koolituste korraldamise aluseks. Ilma vajaduste väljaselgitamiseta toimuda ressursside ebamõistlik kasutamine ja tegelikud probleemkohad jäävad ikka lahendamata.

Vastavalt iga asutuse strateegiatele ja eesmärkidele on koolitustegevus ja koolitusvajaduse väljaselgitamine küll meetodite ja ülesehituse poolest väga erinev, kui eesmärk, miks koolitusvajadust organisatsioonides hinnatakse peaks olema kõigil ühine.

VAJADUS

Organisatsioon saab areneda siis, kui arenevad tema töötajad. Efektiivseim töötajate arengule kaasa aitamise võimalusi on eesmärgipärane koolitus. Koolituse kui planeeritud ja eesmärgistatud protsessi esimene ja olulisim etapp on koolitusvajaduse analüüs.

MILLAL TEHTI TEIE ORGANISATSIOONIS KOOLITUSVAJADUSE ANALÜÜS?

KOOSTÖÖS PEITUB JÕUD!

  • Koolitusvajaduse selgitamine aitab määrata koolitust vajavad valdkonnad ja kehtestada koolituse prioriteedid.
  • Kooskõla organisatsiooni eesmärkide ja ambitsioonidega, allüksuse eesmärkide ja töötaja ametikohast tuleneva vastutusvaldkonnaga.
  • Koolitusvajadus selgitab erinevused oodatavate ja tegelike töötulemuste vahel.
  • Koolitusvajaduse analüüs suunatab koolituse kavad peamiselt nendele eesmärkidele, millel on organisatsiooni strateegiat arvestades olemas kindel rakendus.
  • Koolitusvajaduse väljaselgitamise eesmärgiks on viia läbi muudatusi.

AITAME TEILE KOOSTADA PÕHJALIKU ANALÜÜSI, ENDA MEESKONNA HOIDMISEKS!

Adamson Koolitus

www.adamsonkoolitus.com

Created By
Adamson koolitus- ja nõustamisteenused
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.