PHINANCE Exclusive

Dedykowane, skrojone indywidualnie koncepcje dla Klienta z Segmentu PREMIUM
Phinance SA - koncepcja klientocentryczna, ygrywamy kompleksowym dostarczaniem produktów dla klientów średnio zamożnych, nie pokrywamy potrzeb najcenniejszych Klientów.
Na dzień dzisiejszy Klient zamożny to: duży unż, jakiś UL, majątek, majątki firmowe EBS. Większość z produktów wiąże się z dużym up frontem i małą częścią obsługową. Doświadczenie pokazuje także, że nie mamy rozwiązań satysfakcjonujących Klientów z grubszym portfelem.
Koncepcja PHINANCE Exclusive - spółka zależna od PHINANCE zajmująca się pozyskiwaniem projektów inwestycyjnych dla Klientów Zamożnych.
Segmenty, których nie dotykamy dzisiaj: nieruchomości, obligacje korporacyjne, towary.
PHINANCE Exclusive - dostawca, producent i opiekun rozwiązań z segmentu Premium
Możliwości: zwiększenie naszego udziału w portfelach Klientów - moje obserwacje pozwalają przyjąć założenie o pięciokrotnym doważeniu portfela w naszej obsłudze przez Klienta pierwotnie obsługiwanego na obecnym poziomie.
Klient z UL na 3000zł, ma również inne środki - 150.000 na UL to nie jego jedyne pieniądze. Ma lokaty, FIO, FIZ, samodzielnie próbuje zmierzyć się z obligacjami - dywersyfikuje portfel, gdzie my jesteśmy JEDNYM z elementów. Zdywersyfikujmy go z Klientem dobierając WSZYSTKIE elementy.

Credits:

Created with images by Activedia - "escalator metro stairs" • kevin dooley - "Business." • tbreyer - "hdr clouds landscape" • Skitterphoto - "countryside landscape hdr" • alex012 - "money tree" • Connygatz - "sun nature sea grass" • jpeter2 - "landscape mountains abendstimmung" • jarekgrafik - "pieniny landscape tree" • Javmorcas - "Lonely tree"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.