ความรัก เขียนความคิด

ความรัก

@@@@@@@

ความรักคืออะไร

คือใจที่ไม่ใช่ของเรา

คือใจที่เป็นของเขา

ให้ไปแล้ว ไม่เอาคืน

ความรักคือความคิดถึง

คะนึงหาเสมอ

ใกล้ไกลไม่สำคัญ

ขอแค่คิดถึงเพียงเธอ

ความรักบางทีคือความเหงา

ได้แต่เฝ้าพะวงหา

ใกล้ไกลในเงาตา

แต่แนบชิดในเงาใจ

ความรักคือความรัก

รักแล้วคิดถึงเสมอ

บางทีอาจว่าฉันบ้าเพ้อละเมอ

ก็มีเพียงแต่เธอเต็มในใจ

พร่ำเพ้อถึงเธอในวันแห่งความรัก

ได้รู้จักรักสักครั้งในชีวิตหนึ่ง

รักก็คือรักไม่ต้องคำนึง

ถึงเธอไม่รัก..ฉันก็ยังรักเธอ

@@@@@@@@@

เขียนความคิดไปเรื่อยเปื่อยในวันแห่งความรัก

ในชีวิตจริงมีความรักทุกวัน

มีความสุขจากความรักทุกวัน

ไม่ใช่เฉพาะวันแห่งความรักเท่านั้น

เพราะเราไม่คาดหวังอะไรจากความรัก

เรารู้ว่าไม่มีความรักของใครเต็มเปี่ยมได้อย่างที่หวัง

เราพอใจในเท่าที่เราได้รับจากความรักของเรา

สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.