L'ÀTOM POL GUTIÉRREZ 3ºb

L'àtom es la unitat mes petita que existeix després dels protons, neutrons i els electrons, que es del que estan formats els àtoms.
Com són tant petits, a l'antiguitat, no es podien veure, llavors els científics van crear models atòmics representants com pensaven que eren basant-se en les seves teories. Els models atòmics mes famosos son:

ELS MODELS ATÒMICS:

MODEL ATÒMIC DE DALTON:

Retrat de John Dalton
 1. La matèria està constituïda per àtoms
 2. Son indivisibles i no es modifiquen.
 3. Tots els àtoms del mateix element químic son iguals, iguals de massa, mida i composició química. Per tant, els d’elements químics diferents, són diferents.
 4. Els compostos estan formats per la unió d’àtoms d’elements diferents. Per exemple àtom d’hidrogen i 2 àtoms d’oxigen, formen una molècula d’aigua.
Model

MODEL ATÒMIC DE THOMSON:

Retrat de Joseph Jhon Thomson
 1. Va descobrir els electrons al deduir que els raigs carotidis estaven formats per partícules negatives.
 2. Va deduir que els raigs caròtides no estaven carregats, ni eren àtoms, si no fragments d'àtoms.
 3. Va donar per model una esfera de matèria no uniforme carregada positivament, en l'esfera hi havia insertades partícules negatives, els electrons.
 4. Van anomenar al seu model budin de passes, per la seva forma rodona i altres boletes per a sobre.- Va descobrir els electrons al deduir que els raigs caròtids estaven formats per partícules negatives.
 5. Va deduir que els raigs caròtids no estaven carregats, ni eren àtoms, si no fragments d'àtoms.
 6. Va donar per model una esfera de matèria no uniforme carregada positivament, en l’esfera hi havia insertades partícules negatives, els electrons.
 7. Van anomenar al seu model budin de passes, per la seva forma rodona i altres boletes per a sobre.
Model atòmic de Thomson

MODEL ATÒMIC DE RUTHERFORD:

Retrat de Ernst Rutherford
 1. L’àtom era un sistema planetari d’electrons girant al voltant d’un nucli atómic pesat i amb carrega electrica positiva.
 2. L’atom té un nucli central petit, amb una carrega electrica psoitiva, que conté casi tota la masa de l’atom.
 3. Els electrons giren a grans distàncies al voltant del nucli en orbites circulars.
 4. La suma de les carregues electriques negatives dels electrons deu ser igual a la carrega positiva del nucli, ja quq l’atom es neutre electricament parlant.
 5. Va calcular el seu tamany ( diametre 10-10 m ) i el del seu nucli (10-14 m )
Model de RutherFord

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.