L'ÀTOM

MODEL DE DALTON

 • Matèria dividida en unes partícules indivisibles e inalterables, es denomina àtom
 • Tots els àtoms de un mateix element son identificats entre si
 • Els àtoms de diferents elements tenen diferent massa i prioritats
 • Els compostos es formen quan els àtoms s’uneixen entre si, en una relació constant i senzilla
 • LINK: http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModDalton.aspx

MODEL DE THOMSON

 • Electrons amb carga elèctrica negativa
 • Protons amb carga elèctrica positiva
 • Neutrons sense carga elèctrica i amb una massa molt major que la de electrons i protons
 • LINK: http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModThomson.aspx

MODEL DE RUTHERFORD

 • L’ àtom es divideix en:
 • Nucli central, que conté els protons i neutrons
 • Una escorça formada pels electrons que giren al voltant del nucli en òrbites circulars.
 • LINK: http://rabfis15.uco.es/Modelos%20at%C3%B3micos%20.NET/modelos/ModRutherford.aspx
Created By
Mariona Reyes Bartomeus
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.