1010 IOS GAME

Wat moet je doen?

Je moet zoveel mogelijk blokjes in het grid plaatsen het spel loopt door tot je het blokje niet meer kan plaatsen.

Besturing

Met tappen navigeer je door het menu heen. en met swipen/slepen plaats je de blokje.

Extra's in de game

De game heeft een scoreboard die je met facebook vrienden kan delen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.