Loading

COMM ARTS NEWS ฉบับเดือนมิถุนายน 2561

นิเทศสาส์นฉบับประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๖
รอบรั้วนิเทศศาสตร์

23 | 06 | 2561 - ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ตอนสะพานกล้องล่องใต้

22 | 06 | 2561 - โครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

21 | 06 | 2561 - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #CA30

นิเทศฯ รุ่นเก๋า - ศิษย์เก่าสร้างชื่อ
นางสาวอาจรีย์ ศักดิ์เกษตรกูล
  • แนะนำตัว - อาจรีย์ ศักดิ์เกษตรกูล ภาควิชา : วิทยุ – โทรทัศน์ – ภาพยนตร์ ปัจจุบันตำแหน่ง Co- Producer สายงานผลิตเนื้อหา (Programming) (อาชญากรรม , เศรษฐกิจ) ทำหน้าที่ - ควบคุมภาพรวมการออกอากาศสดภายในสตูดิโอ ส่วนของ Production เช่น ฉากรายการ , ภาพประกอบข่าว - ประชุมข่าว // การวางรันดาวน์ // ผลิต Scoop // ศึกษาติดตามข้อมูลข่าว // ติดต่อประสานงานแหล่งข่าว // ลงพื้นที่ - สัมภาษณ์ // เขียนสคริปต์รายการ // ควบคุมตัดต่อเทปออกอากาศ
  • นำความรู้และประสบการณ์จาก ม.สยามไปต่อยอดอย่างไร -ได้ใช้วิชาการพูด การเขียนข่าว ซึ่งเป็นวิชาตั้งแต่เริ่มต้นในคณะได้นำไปใช้ในชีวิตจริง เช่น การอ่าน หาข้อมูลมาก ๆ เพื่อได้ข้อมูลและเกิดการวิเคราะห์ การพูดโน้มน้าวใจอย่างไรให้แหล่งข่าวเผยข้อมูลสัมภาษณ์ การเขียนข่าวต้องเขียนให้ข้อมูลมีความครบถ้วน ครอบคลุม และกระชับให้ผู้รับสารเข้าใจเป็นต้น. ความจริง ทุกวิชาในคณะเราสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานจริงได้ทั้งหมด
  • ฝากข้อคิดถึงรุ่นน้องนิเทศฯ  - นิเทศศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะในการสื่อสาร ศาสตร์ที่สร้างให้เกิดความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้รับสารกับ ผู้ส่งสาร ถามตัวเองก่อนว่า ตัวเรามีความรู้ ความเข้าใจในด้านไหนก็มุ่งมั่นไปตามศาสตร์ที่เราถนัด การทำงานในชีวิตจริงต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง , มีไหวพริบ ขอให้เตรียมตัว เตรียมใจกันให้ดี เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ให้มาก ๆ ขยันค้นคว้าด้วยตัวเอง เราสู้ได้ทุกคนถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจ และเชื่อในศักยภาพของตัวเราเอง

(ต่อจากฉบับเดือนพฤษภาคม 2561)

1.1 บทบาทในการให้ความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้การดำเนินงานประกันคุณภาพการ ศึกษาด้วยการให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ให้ข้อเท็จจริงมากที่สุด เพื่อให้ข้อมูลความเห็นของนิสิตนักศึกษาเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันต่อไป

1.2 บทบาทในการรับรู้ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะหรือให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ ของสถานบัน เป็นส่วนที่นิสิตนักศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน การพัฒนาระบบการประเมินในฐานะผู้มีที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา

1.3 บทบาทในการศึกษา ติดตาม กำกับข้อมูลที่มีการนำไปปรับปรุงข้อมูลหรือใช้ประโยชน์จากการประเมินหรือไม่ อย่าง โดยติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน ภาพรวมและในส่วนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อนิสิตนักศึกษาโดยตรง เช่น องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน องค์ประกอบด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบด้านการบริหารทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือองค์ประกอบระบบและด้านกลไกล มีจุดแข็งที่ต้องเสริมจุดอ่อนที่ควรแก้ไขในด้านใดบ้าง มีแนวทางใดในการปฏิบัติที่ดีที่ดำเนินการแล้วส่งเสริมให้คุณภาพการจัดการ ศึกษาดีขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิต

(อ่านต่อฉบับหน้า)

ถามมา ตอบให้ โดย อ.เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
  • บํณฑิต 56046xxxxx : อาจารย์คะ ซ้อมรับปริญญาวันไหนคะ กี่โมงถึงกี่โมง พอดีญาติหนูจะมาแสดงความยินดีด้วยค่า ญาติมาจากต่างจังหวัด อยากได้ข้อมูลที่แน่นอนค่า - ตอบ วันที่ 7 กรกฎาคมครับ บัณฑิตควรนัดญาติก่อน 12.00 น. เพราะหลังจากนั้นต้องซ้อมย่อยครับผม
  • นักศึกษารหัส 60046xxxxx : ปี 2 ผมควรลงทะเบียนวิชาอะไรบ้างครับ ผมเกรดเฉลี่ย 2.36 กลัวเกรดเฉลี่ยไม่ดีอ่าครับ รบกวนอาจารย์แนะนำ - ตอบ นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามแผนการศึกษานะคับ ขอให้ทำการนัดหมาย อ.ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียน สอบถามหรือนัดหมายที่คณะ โทรมาก่อนได้ครับที่โทร.0-2867-8088 ต่อ 5409
  • นักศึกษารหัส 61046xxxxx : คณะนิเทศศาสตร์มีรับน้องไหมคะ รับน้องยังไง หนักหรือเปล่าคะ- ตอบ คณะเรามีการรับน้องแบบสร้างสรรค์ครับ มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาควบคุมดูแล มีการร้องเพลงเชียร์เพื่อร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลีบครับ
ข่าวรับสมัครงาน กิจกรรม การประกวดสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
© คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.