Candea Update nummer 5

Jaargang 23, schooljaar 2016-2017, 31 januari 2017

1. Personele zaken

In dienst

Catrina Hagens, orthopedagoog, ter vervanging van Judith Bulthuis.

Laurence Cijnssen, docent Frans, ter vervanging van Eva Borggreve en Noor Bonnemayer.

Yona Lammers en Rene Urban, stagiaires tweedegraads basis voor Nederlands onder begeleiding van Hanneke Lenferink en Hans van Kol.

Eline Veens, stagiaire bewegingsonderwijs (eindstage) onder begeleiding van Thijs Nijboer.

Dian van Dreumel en Renske Rutten, stagiaires tweedegraads basis wiskunde, onder begeleiding van Lotte Topper en Peter Derksen.

Daan Kool en Carlo Mans, stagiaires tweedegraads basis natuurkunde, onder begeleiding van Gerard Wacki.

Romy Varwijk en Ellen Wigman, stagaires tweedegraads basis Engels, onder begeleiding van Arnold Uffing.

Yvonne van der Werff, lio voor haar master eerstegraads Nederlands, onder begeleiding van Liesbeth d'Haens.

Lief en leed

* Ria van Os en haar man Henk zijn opnieuw grootouders geworden van kleindochter VERA. Ria en Henk van harte gefeliciteerd met dit geluk.

* Henny Slagter en haar man Job zijn de trotse grootouders geworden van kleinzoon EWOUD. Romy Slagter is hiermee tante geworden. Moeder Elain Slagter heeft op het Candea gewerkt als docent levensbeschouwing. Henny & Job, Elain & Jordi en Romy van harte gefeliciteerd met jullie kleinzoon, zoon en neefje.

* Ter nagedachtenis aan onze leerlinge Ise Wedel, overleden op vrijdag 13 januari jl.

2. Mededelingen

* Van de centrale directie: ontwikkelingen formatie schooljaar 2017 – 2018.

Ondanks de goede aanmeldingen in het afgelopen jaar (met een stijging in belangstellingspercentages), zien we dat er ieder jaar minder kinderen ingeschreven staan op de basisscholen in de regio. Voor het komend schooljaar betekent dit voor het Candea dat de leerlingenaantallen zullen dalen van 2098 in schooljaar 2016 – 2017 naar ongeveer 1980 in schooljaar 2017 – 2018. Met ongeveer 120 leerlingen minder in school, zijn er ook minder lessen te verzorgen. Met dit gegeven krimpt onze formatie eveneens. Daarnaast zien we een verschil ontstaan in de daling van onze inkomsten (gerelateerd aan de leerlingenaantallen) en de daling in loonkosten. Door een stijging van de gemiddelde personeelslast (o.a. door niet volledig gedekte cao-afspraken; stijging werkgeversdeel pensioenpremie; inkorting carrièreperspectief docenten; leeftijdsopbouw formatie; etc.) ontstaat er eveneens druk op de formatie. De hoeveelheid lessen die we nu organiseren is met de huidige bekostiging niet meer betaalbaar. Dit baart ons ernstige zorgen. De krimp in combinatie met loonkostenontwikkelingen leiden in augustus 2017 tot een benodigde formatieve daling van ongeveer 12 FTE. De komende maanden onderzoeken we, in nauw overleg met de PMR, hoe we vorm kunnen geven aan de ontwikkeling van een verantwoorde formatie voor komend schooljaar. Zodra er meer bekend is over wat dit nu concreet betekent, wordt dit gecommuniceerd.

*Kwartiermakers

N.a.v. de onderwijs-droomdagen hadden zich een veertigtal mensen opgegeven om mee te helpen c.q. mee na te denken over de verdere uitwerking van 'het nieuwe onderwijs' in de vorm van een groepje kwartiermakers. Deze kwartiermakers gaan een tijdpad inrichten en bewaken dat loopt van nu t/m juni. Zij worden hierbij begeleid door Remy van Kasteren van het 'bureau Diephuis en van Kasteren'. Op maandag 23 januari is in een bijeenkomst uit deze groep van veertig mensen een groepje van zes kwartiermakers in het leven geroepen. Alle vier de opleidingen zijn hierin vertegenwoordigd: Brigitte Bullée en Peter Heldoorn namens vmbo bb/kb, Lotte Topper namens mavo/vmbo gt, Rutger Cornelissen namens Havo en Joris Vermeulen en Pauline Cobussen namens het Vwo. Verder is deze groep aangevuld met Léon Lucas namens de directie, Henk Caris als secretaris van de CD en Mirjam Konings voor ondersteuning en communicatie.

Dit groepje kwartiermakers zorgt ervoor dat iedereen in de school op de hoogte kan blijven van de ontwikkelingen en erbij kan aansluiten.

* Kunstvakken, Tekenen, Handvaardigheid, Art, Muziek, Fotografie, Multimedia, CKV, Beeldende vorming, ART&DESIGN

Soms is een beeldend vak moeilijk in één woord te vangen. De beeldende vakken bewegen zich op allerlei gebied van esthetica tot techniek. Om daar een beter antwoord op te geven en de leerling te bedienen in de hedendaagse behoefte, passend in deze tijd is er een multimediaruimte naast de vaste traditionele vaklokalen gerealiseerd. Hier kunnen de leerlingen de digitale wereld verkennen, van grafische vormgeving, gamedesign tot het 3Dprinten. De multimediaruimte heeft 16 I-macs staan die uitermate geschikt zijn voor beeldende verwerkingen zoals foto’s en filmpjes. De ruimte is geschikt om in te richten als foto en filmstudio, hiervoor zijn diverse studiolampen en camera’s aanwezig. Een aangepast gebouw met eigentijdse mogelijkheden.

namens de kunstvakken, Otto van Driel

* Nieuwsbrief onderwijscoöperatie januari 2017

3. Candea in de media

Created By
Mirjam Konings
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.