Loading

Kunstkijkers Een Ewald Dijkstra project

Waarom gaan mensen naar het museum? Voor de kunst? Voor het gebouw? Of voor de mensen die naar de kunst kijken? De meesten van u wellicht voor het eerste. Voor mij een perfecte plek om mensen te observeren en natuurlijk ook te fotograferen. Daarom des te prettiger dat fotograferen in steeds meer musea is toegestaan.

Klik op de foto om de hele foto te zien

Created By
Ewald Dijkstra
Appreciate

Credits:

All Photo's by Ewald Dijkstra.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.