Windenergie Made By : sven wolFerink 2k4

Wat is wind?

Wind is lucht die in beweging is. De wind zelf kun je niet zien, wel wat de wind doet. Wind wordt veroorzaakt door de zon. Door de zon worden sommige delen van de aarde meer opgewarmd dan andere delen. De warme lucht stijgt op. De plaats die vrijkomt wordt ingenomen door koelere zwaardere lucht. Wind is nooit overal hetzelfde. Boven open zee of uitgestrekte vlakten waait het harder dan boven stad of bos. Obstakels zoals bomen, huizen of gebouwen remmen de wind af. En hoger in de lucht waait het vaak harder dan dicht boven de grond.

Hoe maakten ze vroeger gebruik van windkracht?

Zeilen: Al duizenden jaren wordt van windkracht gebruik gemaakt om schepen te laten varen. Rond 3000 voor Christus ontdekten de Egyptenaren hoe ze met zeilen gebruik konden maken van de wind om te varen. Tussen 800 en 1100 na Christus maakten de Vikingen de beste en snelste schepen de vikingschepen. In de 19e eeuw werden de klippers gebouwd. Dit zijn de snelste vrachtzeilschepen die ooit gebouwd zijn.

Een klipper

Windmolens: Windmolens horen bij de eerste machines die door de mens werden gebruikt. De eerste windmolens werden in Perzië gebouwd in de 7e eeuw. In de 12e eeuw kwamen de eerste windmolens in Europa. De molens werden vooral gebruikt voor het malen van graan en het wegpompen van water. Pas eind 19e eeuw voor de productie van elektriciteit.

Moderne windturbines

De meeste moderne windmolens zijn een moderne uitvoering van de vroegere windmolens. Ze hebben meestal drie lange smalle rotorbladen. Soms hebben ze maar twee bladen of zelfs maar één. De rotor staat altijd naar de wind gekeerd. Dat gebeurt automatisch met computers en sensoren. De reden dat ze niet meer bladen hebben, is dat er door de wind heel veel kracht op de bladen wordt komt te staan. Die moeten dus heel sterk zijn.

Het produceren van elektriciteit

Een windmolen gebruikt een generator voor de productie van stroom. Bij een windturbine zorgt de kracht van bewegende lucht voor de mechanische energie door de rotorbladen in beweging te brengen. De bladen zijn verbonden met een as die weer met een generator in verbinding staat. In de generator zit een spoel van gewikkeld koperdraad. Die spoel draait tussen de polen van een magneet, waardoor stroom wordt opgewekt. De stroom wordt via kabels afgevoerd naar het elektriciteitsnetwerk.

Windparken

Eind twintigste eeuw begon men meerdere windmolens bij elkaar op een plek te zetten als een soort centrale. Zo'n groep windmolens bijelkaar wordt een windmolenpark genoemd. Ze zijn gebouwd op plekken waar het hele jaar veel wind staat. Er moet wel wat afstand zijn tussen de windmolens, omdat ze anders de wind van elkaar wegnemen. Windmolens worden vaak in lange rijen achter elkaar gezet.

Het grootste park werd aangelegd in de Amerikaanse staat Californië. Altamont Pass is een park van wel 6.000 windmolens.Het is een goede plek omdat de warme lucht uit het dal opstijgt en daarmee de koelere lucht uit de Grote Oceaan aantrekt. Daardoor waait het er altijd.

Altamont Pass

Wateren voor de kust vormen ook vaak een goede locatie voor windmolens. Ze liggen meestal in ondiepe wateren, waar de pylonen (waar de windmolens op staan) makkelijk in de zeebodem verankerd kunnen worden.

Voordelen van windenergie

  • Duurzaam: Wind raakt nooit op in tegenstelling tot fossiele brandstoffen als steenkool, olie en aardgas)
  • Groene stroom (schoon/milieuvriendelijk): Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan schadelijke gassen. Eén daarvan is het broeikasgas CO2 dat kan lijden tot verandering van het klimaat en dus de opwarming van de aarde. Door meer gebruik te maken van duurzame energiebronnen zullen de temperatuur op aarde en de zeespiegel minder snel stijgen.
  • Veilig: Windmolens zijn ongevaarlijk als ze tenminste goed zijn neergezet en goed worden onderhouden. Bij te harde wind worden ze automatisch stilgezet. Hoewel het niet altijd even hard waait kunnen windmolens ongeveer 80% van de tijd draaien en electriciteit produceren.

Nadelen

  • Geen wind of te harde wind: Een windmolen draait ca. 80% van de tijd. Soms staat er geen wind. Soms wordt hij stilgezet omdat er juist een te harde wind staat of tijdens onderhoud. Wij hebben gelukkig ook andere energie bronnen, dus zonder stroom komen we niet te staan. Een land kan dus nooit alleen op windenergie draaien.
  • Verstoren van radarbeelden: De snel ronddraaiende bladen van windturbines kunnen radarbeelden verstoren. Een windmolenpark kan dus niet dicht bij een vliegveld worden gebouwd.
  • Horizonvervuiling: Veel mensen vinden de grote windturbines geen mooi gezicht. Bij het aanleggen van windmolenparken worden de turbines daarom vaak in rijen achter elkaar gezet.
  • Vormt een gevaar voor groepen trekvogels.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.