รายงานวิจัย คุณธรรม และความเป็นพลเมืองของประชาชนในเขตดอนเมือง เขตพระนคร เขตลาดกระบัง เขตวังทองหลาง เขตบางพลัด ในกรุงเทพมหานคร

1. ท่านคิดว่าประชาชนเป็นพลเมืองที่มีพร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศหรือไม่ นักศึกษาคิดว่าประชาชนเป็นผู้ที่มีความสามารถมากในหลายๆด้าน แน่นอนการเป็นพลเมืองที่ดีหรือการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่วนรวมมิน่าจะเป็นเรื่องที่ยากในสังคม เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์มีความสามารถ มีความรู้ ที่เพียบพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งจะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นดังบทความต่อไปนี้ จากประสบการณ์ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนะคติในด้านคุณธรรมความเป็นพลเมืองในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายจำนวน 5 เขต ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตวังทองหลาง เขตบางพลัด เขตลาดกระบังและ เขตพระนคร การลงพื้นที่แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาคนที่พร้อมจะร่วมแสดงความคิดเห็น ภาพรวมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเบื้องหน้าก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น นักศึกแนะนำตัวแล้วขอทำการสัมภาษณ์เพื่อสำรวจความคิดเห็นขอคนในชุชนแต่กลับโดนปฏิเสธด้วยกิริยาหรือคำพูดที่ค่อนข้างจะแข็งกระด้างในการแสดงกับคนที่พึ่งเจอกันในครั้งแรก นี่คือปัญหาแรกของคนไทยที่พบได้บ่อยมากให้ปัจจุบัน จากการที่ได้พูดคุย พบปะกับคนในชุมชุนทำให้เห็นถึงปัญหายอดฮิตในประเทศที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง นั่นคือการคอรั่ปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ประชาชนมีอคติกับหน่วยงานรัฐบาล เป็นสาเหตุที่ทำให้ประชาชนเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นแตกต่างจากอดีด สาเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของความคิดที่ว่าประชาชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่เป็นเพราะความเอาเปรียบ เห็นแก่ได้ของคนในยุคปัจจุบัน จะทำก็เมื่อมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ หรือเป็นประโยชน์กับตัวเอง ต่างคนก็ต่างคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง คนอื่นยังไม่ทำเลยเราจะทำทำไม แต่เมื่อมีบางอย่างมาบังคับใช้หรือการรณรงค์ให้ระมัดระวังนู้นนี่นั่นกลับแสดงความคิดเห็นที่แสดงถึงปัญหาต่างๆของตนทันทีกลับกันถ้าคนอื่นไม่เดือดร้อนกับเรื่องของคุณเขาก็คงเฉยเหมือนเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทั้งดีและไม่ดี นักศึกษาคิดว่าประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ประชาชนที่มีความพร้อมก็มีแต่ไม่มากพอที่จะขับเคลื่อนประเทศได้อย่างเต็มกำลัง

2. เรามีแนวทางอย่างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ นักศึกษาคิดว่าแนวทางแรกเป็นการร่วมเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิในการเลือกผู้นำชุมชนตามความสมัครใจของประชาชน ต่อมาคือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนและลดช่องว่างระหว่างองค์กรและประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย การรับฟังปัญหาจากชาวบ้านโดยตรง นำไปสู่การแก้ไขที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน นักศึกษาคิดว่าการเสนอการแก้ไขปัญหา การร้องทุกข์ การร้องขอ การแสดงออกโดยวิธีต่างๆเหล่านี้สำคัญในระดับหนึ่ง ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆขงองค์กร แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

3. ท่านคิดว่าเราสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาในการบริหารงานภาครัฐได้อย่างไร หลักคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินของประชาชนบางกลุ่มที่เชื่อว่าคนทำดีย่อมได้ดี การพัฒนาการบริหารราชการที่ดีหลักๆมีอยู่ไม่กี่อย่าง เช่น ความพอเพียง ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา ในความคิดของนักศึกษานั้นกลับคิดว่าถ้าอยากพัฒนาการบริหารจริงๆสามารถนำหลักการซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ได้ง่ายๆโดยเริ่มจากตัวคุณเอง นักศึกษาเชื่อว่าจะทำให้มีผลดีหลายๆอย่างตามมาด้วย ถ้าหากข้าราชการมีจิตใจที่ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงาน เช่น เอาใจใส่ประชาชน ประชาชนเปรียบเสมือนลูกค้าของหน่วยงานถ้าเทียบกับการให้บริการที่ดี การทำให้ประชาชนประทับใจในการทำงานของรัฐ ที่พบเหตุในปัจจุบันทุกวันนี้ถ้าจำเป็นเหลือเกินจะไม่ไปโรงพยาบาลของรัฐบาลเลย เพราะการต้อนรับก็ไม่ดี ไม่ยิ้มแย้ม เหมือนไม่อยากมาทำ นักศึกษาคิดว่า เป็นกิริยาที่แย่มากกับงานที่ต้องให้บริการประชาชน ประชาชนเลยฝังใจกับการทำงานแบบเดิมๆของหน่วยงาน ถ้าประเทศไทยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากถ้าทุกคนเมทำพร้อมกัน ถ้าทุกคนร่วมมือกัน ไม่แตกแยก ไม่แบ่งฝักฝ่าย เท่านั้นเอง

4. การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร จารการทำงานชิ้นนี้นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่จริง เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตต่างๆรอบเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นประสบการณ์ในการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการความร่วมมือจากประชาชนมากที่สุดเพื่อนำไปสรุปผลนำไปปรับใช้กับการทำงานการแก้ไขปัญหาการรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของคนในชุมชนที่แท้จริง งานชิ้นนี้ทำให้นักศึกษาทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน ความรู้สึกของคนชุมชนทีมีต่อการบริหารจัดการของรัฐ ความล่าช้า หลายขั้นตอน ทำให้ประชาชนไม่เลือกที่จะใช้บริการของรัฐเนื่องจากสมัยของสังคมเร่งรีบ ยุคทำมาหากินในปัจจุบัน นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการวางตัว การควบคุมตัวเองอย่างมีสติ การเผชิญหน้าที่แท้จริงกับอุปสรรคหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยกิริยาที่ค่อนข้างจะรุนแรง การแสดงกิริยาไม่พอใจ การเดินหนี การปฏิเสธด้วยวิธีต่างๆ เสียใจนะแต่ถ้าไม่สู้ก็จะไม่มีชิ้นงานเพื่อส่งแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องแย่ๆเสมอไป คนที่ให้ความร่วมมือก็มี คนไหนน่ารักก็จะน่ารักมาก ให้ความร่วมมือมากๆ ในการให้สัมภาษณ์ การทำงานชิ้นนี้เป็นงานที่นักศึกษารู้สึกว่ายากมากเมื่อต้องลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านหรือคนในท้องที่นั้น ได้ทั้งประโยชน์และบทเรียนต่างๆเยอะมาก ทำให้นักศึกษาทราบถึงความคิดและความรู้สึกของคนที่แตกต่างกันออกไป โดยไม่แบ่งแยกหน้าตา หรือสถานะทางการเงิน ที่สามารถดูได้จากการปฏิเสธหรืออาการที่ไม่พอใจที่แสดงออกมาให้เห็นกับการพบกันครั้งแรกที่ติดลบ ได้เรียนรู้การควบคุมตัวเองให้มีสติตลอดเวลาไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหน ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ จากบทความที่กล่าวมาข้างต้นนักศึกษาคิดว่าบทเรียนที่ได้จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ การเดาความคิดของคน ที่มีความแตกต่างกัน ความคิดที่ไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจกับเราทุกคนจริงๆ

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.