Be Kind Rewind Keep it simple

Yada yad yada. Metan er en kraftig klimagass, og kutt i disse utslippene kan være et effektivt og forholdsvis billig tiltak for å redusere den globale oppvarmingen.

En rekke amerikanske delstater uttrykte misnøye med det nye informasjonskravet. Opphevelsen av kravet vil fjerne en byrde som tynger næringslivet, mener Pruit.

Trump har tidligere kalt klimaforskningen "svindel", og i valgkampen lovet han å fjerne mange klima- og miljøtiltak. Nå planlegger regjeringen hans å kutte EPAs budsjett med 25 prosent, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Antall ansatte i miljødirektoratet skal reduseres med 20 prosent, ifølge en kilde med kjennskap til saken. Kuttene vil ramme tiltak for å kutte utslipp både av klimagasser og bly og andre miljøgifter.

Credits:

Created with images by perry_marco - "be_kind_rewind" • Unlisted Sightings - "A room with no view" • fred_v - "Be kind, rewind - Merci de rembobiner" • Unlisted Sightings - "Which one do you want?" • Unlisted Sightings - "Yes please..." • Ray Larabie - "Be kind, rewind"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.