Apps plàstiques Toolbox

Apps que permeten fer una creació a través d'una interfície amb uns recursos propis i limitats

Instruments de composició i disseny. Integració de la càmera del dispositiu. Les possibilitats estan condicionades per unes opcions d'edició que condicionen l'ús de l'aplicació

Cercadors de recursos artístics i plàstics. Protagonisme de la compartició de contingut

Aplicacions temàtiques i de referència

Torns digitals

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.