Logo ontwerpen voor het koor Zeur niet

Al eerste heb ik de site van het koor Zeur Niet bekeken. Hier kwam ik ahter dat de naam Zeur Niet afgeleid is van een musical. De musical heb ik opgezocht en hier vond ik een jaren 60 look en voornamelijk kapsel. Toen heb ik besloten om dit kapsel als onderdeel van het logo te gebruiken.

De kleuren die ik heb gebuikt, heb ik voornamelijk van de website overgenomen aangezien het best specifieke en sprekende kleuren zijn vond ik dit ook goed passen bij een logo. Uit foto's is er ook nog veel rood met wit te zien dit heb ik dan ook als secundaire kleuren erbij gezet samen grijs omdat deze kleur erg goed samen gaat met alle gekozen kleuren.

Font: High Thin LIGHT

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.