Loading

GRAPHIC DESIGNER --- CONG TRUNG ---

Xin chào! Tôi là Trung, là một nhân viên thiết kế đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Trở thành một chuyên viên thiết kế đồ họa chuyên sâu là mục tiêu là tương lai mà tôi luôn cố gắng nỗ lực để hướng tới.
Những Dự Án của tôi
Dự án xây dựng bộ nhận diện thương hiệu À La Eco SPA.
Dự án xây dưng và phát triển bộ nhận diện thương hiệu Tương Nam Đàn
Logo Collection
Một vài dự án Freelance
CÔNG TRUNG | 0979 580 587 congtrung.na@gmail.com
Created By
Công Trung Nguyễn
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.