Loading

Gezond naar buiten - in welke omgeving wil JIJ leven? -

Ik wil leven in een omgeving...

Oud en Jong

1. ...Waar het prima leven is

1.1 ...Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

 • Wij willen burgers zo lang mogelijk zelfstandig in Voerendaal laten wonen door een ruim en gevarieerd woningaanbod in al onze kernen voor jong en oud.
 • Wij willen stimuleren dat grotere woningen aangepast kunnen worden aan de huidige vraag. Zoals carréboerderijen opdelen in meerdere zelfstandige wooneenheden of een woon-community vormen.
 • Ook voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Onder meer door het stimuleren van woonverbanden in bijvoorbeeld (anders leegkomende) boerderijen in de kernen.
 • Kansen voor jongeren op de woningmarkt door concrete pilots voor het vormen van tijdelijke bewoning (tiny houses, zeecontainers, of woongemeenschap).
 • Creatieve ondernemers die een positieve economische zorgactiviteit op gang brengen in Voerendaal mogen wonen en werken in innovatieve nieuwbouw/starterswoningen. Dit type 'jonge' frisse starters mag een leegstaande loods of boerderij gebruiken om te wonen, innoveren én commercie te bedrijven.
 • Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn.
 • Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).
 • De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de lokale marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.
1.2 ...Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt

We wonen graag in een schone, leefbare wijk waarin het normaal is dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.

 • De gemeente gaat verrommeling tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en -verwerking. Als dit voordelen biedt, kan de uitvoering door bedrijven gebeuren. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners.
 • We willen zoveel mogelijk afval hergebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie.
 • De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor de afvoer van het water in de openbare ruimte en het beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten. De rekening van de rioolheffing kan niet alleen bij woningeigenaren worden neergelegd.
 • Wij monitoren de grondwaterstand en stemmen problemen van vernatting af met de waterleidingmaatschappij (als aandeelhouder van WML).
 • De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort daarbij.
 • Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.
1.3 ...Waar je kunt genieten van de natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen, graften, holle wegen, plateaus, beekdalen, van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.

 • Wij willen met behulp van de Buitendienst en Talent Werkt meer wandelpaden aanleggen en onderhouden, evenals bankjes om te zitten. Dit kunnen we ook doen voor de landgoederen in onze gemeente teneinde de landgoederen toegankelijker te maken voor publiek.
 • Afwateringskanalen/-beekjes zijn vaak geen gemeentelijk eigendom. Wij willen een afstemming met betrokken partijen ten aanzien van het gelijktijdig maaien van terreinen.
 • We willen een visie op Voerendaal als parkgemeente. Ook in het kader van branding heeft Voerendaal unieke groene kwaliteiten. Alleen willen wij dat de losse elementen in één visie met elkaar worden verbonden. Oftewel: van park tot landgoed tot park. Daarbij willen we stimuleren dat kinderen inheemse bessen, bloemen en noten kunnen plukken.

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.

1.4 ...Waar vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één kerntaak van de gemeente.

Wij willen:

 • Een goede doorstroming van verkeer. Dat betekent zo snel mogelijk de A79 (Heerlen-Maastricht) renoveren en zo snel mogelijk naar 130 km/uur. Hetzelfde geldt voor de A76.
 • Op de snelwegen rond Voerendaal moet ZOAB (water absorberend asfalt) worden aangelegd met geluid reducerende maatregelen om veiligheid te verhogen.
 • Nieuw ingerichte verkeerssituaties moeten spoedig worden geëvalueerd met inwoners om te kijken of deze veilig zijn (oa evaluatie Kerkplein duurt veel te lang).
 • Verkeerspunten met veel kwetsbare verkeersdeelnemers worden regelmatig geëvalueerd om deze veiliger te maken. Denk aan de situatie bij basisscholen, winkels, oversteekplaatsen en wegversmallingen (waaronder de Grachtstraat).
 • Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan (zoals elektrische fietsen).
 • Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. We staan open voor vraaggestuurde, innovatieve en kostenefficiënte alternatieven om ook in de buitengebieden mensen mobiel te houden.
 • De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
 • Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder "zoekverkeer" is. De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.
Mobiliteit zorgt voor vrijheid

2. ...Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1 ...Waar mensen volop de ruimte krijgen

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

 • We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente mensen helpt om lokale voorzieningen in stand te houden zodat daar met en zonder gemeente maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden.
2.2 ...Waar ondernemers volop ruimte krijgen

Een uitnodigende houding om te wonen, werken en verblijven in onze mooie kernen en gemeenschappen is noodzakelijke zuurstof voor onze gemeenschap.

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in toepassing van nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. En als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Voor de toekomst willen we deze bedrijven stimuleren om zich verder te ontwikkelen.

Dag- en verblijfstoerisme in Voerendaal zijn belangrijk voor de leefbaarheid en de lokale economie. In de kernen en in het kader van herbestemming leeg liggende agrarische gebouwen moeten ruimtes kunnen worden met levendigheid voor kleinschalige ondernemingen in de horeca of toeristenbranche.

Wij willen:

 • Laagdrempelig beleid voor B&B's en andere overnachtingsvormen om binnen 4 jaar het dubbele aantal 'overnachtingen te bereiken.
 • Tijdelijke bewoning mogelijk maken: nodig innovatieve concepten van hogescholen en anderen uit voor kwalitatieve invulling van woningen in de kernen.
 1. Boerderijen kunnen voor een vooraf bepaalde periode worden opgedeeld in meerdere zelfstandige wooneenheden.
 2. Stimuleren dat woonvormen waar meerdere wooneenheden gezamenlijk wonen fiscaal voordelig kunnen wonen.
 3. Wij stimuleren onderwijs en ondernemerschap. Liefst zo spoedig mogelijk willen wij een raamcontract met Zuyd Hogeschool waarin we vastleggen dat Zuyd een aantal panden van/binnen de gemeente in beheer overneemt om innovatieve (student)ondernemingen te vestigen (incl. woonruimte).
Laagdrempelig beleid B&B's
 • Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Zo is een aantrekkelijk winkelcentrum of industrieterrein van toegevoegde waarde voor de gemeenschap en trekt mensen aan van buitenaf. Om doorontwikkeling mogelijk te maken, heft de gemeente een plaatselijke belasting. Deze inkomsten komen geheel ten goede aan deze bedrijfsinvesteringzone. De ondernemers bepalen zelf waaraan het geld wordt besteed.
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.
 • We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer, zorg of andere bedrijvigheid.
 • Agrarische ondernemers krijgen ook de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten: dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast.
 • We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor "natuurontwikkeling" terwijl we onder hun regie kunnen zorgen voor nuttige en aangename invulling van openbare ruimte. Een goed voorbeeld wordt gevormd door landgoederen, die wij graag de ruimte geven.
 • Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.
 • Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. Wij willen een optimale flexibiliteit en laten het graag aan de winkeliers over wanneer zij open of gesloten willen zijn.
 • Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
 • We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.
 • Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.
 • Wij willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels en stellen voor die te schrappen. Eén wethouder krijgt een portefeuilletaak erbij: "vermindering regeldruk".
Bureaucratie

We willen dat de gemeente de stap naar buiten maakt. Zelf kijken naar leegstand. In de centra kan het college contact leggen met aantrekkelijke bedrijfjes in omliggende gemeenten om hen te vragen om (ook) hier actief te worden en bijvoorbeeld een (neven-)vestiging te openen. In het buitengebied kan gekeken worden naar het nuttig invullen van leegstaande panden. Deze kunnen geschikt worden gemaakt voor bedrijvigheid.

Aan welke ondernemingen denken we dan: Ondernemingen waar wij heen kunnen gaan voor onze dagelijkse levensbehoeftes als de supermarkt mét pinautomaat. Maar ook bedrijfjes voor onderhoud van woningen, garages, fietswinkels, et cetera. En natuurlijk innovatieve studentenbedrijfjes van Zuyd.

2.3 ...En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet in eerste instantie door subsidies.

 • De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen.
 • We willen actief communiceren hoeveel lampen vervangen zijn door LED en wat dat teweegbrengt. Alle besparingen dienen inzichtelijk gemaakt te worden voor het grote publiek. Niet alleen in KwH maar vooral euro's.

Maar duurzaamheid is géén kwestie van beleid maar van leiderschap. Wij willen duurzaamheid uitdragen door te investeren in concrete voorbeeldprojecten en door duurzaamheid laagdrempelig mogelijk te maken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Als voorbeeld zijn wij blij dat het ons gelukt is om zonepanelen op het dak van het gemeentehuis te krijgen.

Zonnecellen

Wij willen:

 • 15.000 euro investeren in en participeren in een energiecollectief. De regierol nemen we daarbij NIET over. Daken van overheidsgebouwen stellen we kosteloos ter beschikking, evenals kennis van bijvoorbeeld constructieberekening.
 • Onder aan de Bergseweg ter hoogte van Kundersteengroeve willen we een mini-waterkrachtcentrale in samenwerking met en cofinanciering van waterschap, waterleidingbedrijf, Zuyd en IBA (Land van Kalk).
 • De waterloop van de Puttermolen herstellen. Een prima plek om duurzaamheid, ambachtelijkheid en gastvrijheid te laten samenkomen.

3. ...Waar iedereen meedoet

3.1 ...Waar je met plezier naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. We maken én voelen ons nuttig. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

Wij willen:

 • Dat medewerkers van onze sociale werkvoorziening hun deel naar vermogen bijdragen.
 • Ons streven is dat de sociale werkvoorziening minimaal kostenneutraal wordt. In 2018 moet er bij ongewijzigd beleid minimaal € 200.000 bij. We willen een verhoging van productiviteit door de Voerendaalse aanpak met een 65% lager ziekteverzuim in deze parkstedelijke samenwerking uit te rollen.
 1. Verlaging van ziekteverzuim zal een gevolg zijn.
 • Wij willen deze groep werknemers leren om ook eigen verantwoordelijkheid te dragen.
 • Inlenende bedrijven moeten een beter instrumentarium krijgen voor adequate begeleiding.
 • We willen om-, her-, of bijscholingstrajecten doelgerichter inzetten op weg naar werk, gericht op de actuele kansen in de markt.
 • Inwoners en nieuwkomers kunnen geen volwaardige plek binnen onze gemeenschap innemen als zij last hebben van taalachterstand. Ook zijn laaggeletterden gemiddeld ongezonder. De gemeente brengt de doelgroep in beeld en vormt een actief actieplan.
 • Bij integratie is laaggeletterdheid een van de hoofdzaken welke breed aangepakt moet worden. Wij willen een strakker inzicht in door gemeente ondersteunde taalclubs, verenigingen en scholen. Zij kunnen een positieve bijdrage leveren wanneer zij worden gefaciliteerd en zelf regie hebben op hoe zij mensen het beste kunnen integreren.
 • Insteek nieuwkomers: zij dienen hún volwaardige plek in de samenleving zelf te verdienen.
 • Je inzetten in je eigen gemeente voor je medemens. Zorgcentrum 't Brook en Meander Thuiszorg als kweekvijver: met leer- en stageplekken bijdragen dat onze jeugd opgeleid wordt voor zorgtaken. Als zij willen, dan maken wij dat mogelijk.
 • Wij willen een nadrukkelijke profilering van een 'zorgboulevard' in onze gemeente. Het zorghuis in de kerk van Kunrade "Zorghuis Onze Lieve Vrouw" is een commercieel initiatief vanuit de markt dat prima aansluit en gemeentelijke steun verdient.
 • Het steunen van innovatieve starters (van e-health tot domotica en robotica) om hun ideeën in te zetten in onze zorgboulevard. Gemeentelijke hulpbronnen (van inhoudelijk deskundigen tot pr) worden gratis ingebracht ter ondersteuning waar mogelijk. In het bijzonder wanneer de bedrijfjes de zelfvoorzienendheid van ouderen op peil helpen houden.
 • Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. Hiervoor willen wij een strak gemeentelijk inkoopbeleid dat dit mogelijk maakt.
 • Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten.
 • Ruimte voor experimenten benutten voor ruimhartige toekenning uitkeringen of basisinkomen aan burgers in knelsituaties: jonge alleenstaande ouders met kinderen of gedragsgestoorde burgers (die niet terecht kunnen in de psychiatrie).
Laagdrempelige zorg
3.2 ...Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.

 • De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.
 • School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport, cultuur en vooral natuur.
 • School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
 • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, zoveel mogelijk op de school zelf. En ook op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
 • Bij de uitvoering van de wet passend onderwijs werken onderwijsinstellingen en gemeente samen in het opstellen en uitvoeren van integraal beleid. Dit is erop gericht dat kinderen de aandacht krijgen die nodig is en dat medewerkers van onderwijsinstellingen het kwaliteitsniveau hebben dat nodig is om kinderen adequaat te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het gaat niet om de vraag wie verantwoordelijk is. Het gaat erom dat kinderen zo goed mogelijk worden geholpen. Ouders met vragen hierover kunnen altijd terecht bij de gemeente.
 • Leerlingen mogen nooit de dupe worden van gemeentelijke plannen. Plannen over scholen (zoals in Ransdaal) worden bottom-up tot stand gebracht en niet van bovenaf opgelegd. De kwaliteit van het onderwijs en van de ontwikkeling van de kinderen staat voorop.

Bij onderwijs geldt: regeren is vooruitzien. Dus nauwlettend aandacht houden voor toekomstige ontwikkelingen van overheveling van rijkstaken tot (effecten van) demografische ontwikkeling.

Kwaliteit van onderwijs moet voorop in het debat
3.3 ...Waar iedereen goede zorg krijgt

Kunnen blijven meedoen in alle levensfasen, inclusief bijkomende ongemakken en beperkingen, is belangrijk. Een frisse inspirerende woon- en werkomgeving werkt stimulerend voor het zelf invullen van gezond leven. Geluid, fijnstof en ziektes (zoals Q-koorts) moeten actiever worden voorkomen of bestreden. Regie op eigen gezondheid ligt bij de individuele burger ("positieve gezondheid").

 • Wij willen laagdrempelige toegang zonder financiële barrières tot de eerste lijn (huisartsen- en wijkzorg) en ruimhartige verstrekking van medische en orthopedische hulpmiddelen.
 • Wij willen op de Voerendaalse basisscholen extra aandacht voor:
 1. Bewegingsonderwijs en leefstijladvies
 2. Bevorderen veilig lopen en/of fietsen
 3. Rookvrije generatie
 • Rookvrije generatie: verboden te roken in publieke ruimtes, om te beginnen bij speeltuinen en parken zodat we het goede voorbeeld geven aan onze jeugd.
 • Meer beweegtuinen in openbare ruimte inclusief schommels voor jongere kinderen zodat beweging hand in hand gaat met ontmoeting tussen generaties. Beweegtuinen dienen afgestemd te zijn op de doelgroepen.

" Op de bestuurlijke agenda zetten wij: actiever inzicht verkrijgen in blootstelling aan geluidsoverlast, fijnstof, biologische en chemische ziekteverwekkers in je woon- en werkomgeving. Om vervolgens actie te ondernemen.

" Blijvende ondersteuning van de slachtoffers van de Q-koortsuitbraak (sinds 2009).

We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Blijvende steun voor slachtoffers Q-koorts
3.5 ...Waar ruimte is voor sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten en actief bewegen hoort thuis in de openbare ruimte.

 • Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wij willen dat op de gemeentelijke website of via een gemeentelijke whatsapp makkelijk initiatieven kunnen worden aangevraagd zoals aanleg trapveldjes of schommels in publiek groen. Aan gebruikers (zowel clubs als individuele jongeren) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
 • Sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang en jongeren werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
 • Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hieraan.
3.5 ...Waar aandacht is voor kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving.

Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie. Cultuur in Voerendaal is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud (als uiting van onze normen en waarden), cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.

 • Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van ons Voerendaal kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals carnaval, Sinterklaas, harmonieën en schuttersfeesten.
 • Wij willen meer aandacht voor de enige door een Paus ingezegende kerk van Nederland.
 • Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. Van even groot belang is het bezoeken van kalkbrandovens, Kunradersteengroeve en orchideeënvelden.
 • Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een (digitaal) evenementenloket.
 • Meer plek voor Romeinen om kleur te geven aan het toeristisch profiel van Voerendaal.
3.6 ...En waar nieuwkomers zich aanpassen

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. VVD staat voor vrijheid. Ook voor nieuwkomers. Wel is het belangrijk dat zij inburgeren, voor zichzelf én voor de samenleving. Helaas slaagt een groot deel van de vreemdelingen niet voor het inburgeringsexamen met alle gevolgen van dien. Er is hier een stevige rol weggelegd voor de samenleving. Ons uitgangspunt is: Voerendaal zijn we allemaal.

 • Wij willen dat nieuwkomers inburgeren. Dat wil zeggen dat zij zich aan wetten en regels houden, de Nederlandse taal leren en normen & waarden respecteren.
 • De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal. De gemeente monitort de effecten van het ingezette beleid én stuurt tijdig bij om schulden bij nieuwkomers en desintegratie te voorkomen.
 • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
 • Vreemdelingen die zich schuldig maken aan crimineel gedrag verliezen hun verblijfsvergunning. De gemeente heeft een actieve handhavende taak.
 • Voor haatpredikers is er in Voerendaal geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium in Voerendaal.
 • … maar het gaat óók om sociale integratie zodat nieuwkomers met ónze hulp onderdeel van ónze samenleving worden. Zij zijn Nieuwe Voerendalers. Laat hen actief kennismaken met Voerendaal gedurende minimaal twee jaar:
 1. Koppel hen aan een vereniging en laat hen actief participeren aan lokale culturele activiteiten.
 2. Koppel hen in de vorm van werkstages aan lokale ondernemers.
 3. Laat hen vrijwilligerswerk doen in bijvoorbeeld het verzorgingstehuis.
 • Mogen deze maatregelen niet van landelijk beleid? Vraag het de minister. Is de minister straks van VVD huize? Dan vragen we hem zelf wel.

4. ...Waar je je veilig voelt

De overheid blijft verantwoordelijk voor onze veiligheid
4.1 ...Waar je je veilig voelt

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. En dat we onze dochters en zonen met vertrouwen 's avonds langs het station durven laten lopen of over de openbare wegen laten fietsen.

 • Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Aanrijtijden worden permanent gemonitord en openbaar gemaakt.
 • De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.
 • Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.
 • Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.

4.2 ...En waar criminelen hard worden aangepakt

Politie moet weer zichtbaar worden op straat, maar ook camerabewaking op gevoelige plekken. De gemeente moet naar de burger toe om te weten wat er speelt.

Wíj vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

 • Wij willen permanent blauw in de buurt. Criminaliteit in Nederland verplaatst zich naar buitengebieden omdat daar nauwelijks politie is, met een kleine pakkans als gevolg. Wij willen niet alleen één wijkagent die slechts één middag per week op het gemeentehuis spreekuur houdt vanachter een bureau. Wij willen ook patrouilles die dag en nacht waken over onze veiligheid. Dat werkt niet alleen preventief maar zorgt eveneens dat agenten snel ter plekke zijn als het daadwerkelijk mis gaat. De vrije samenleving die wij willen, is alleen mogelijk in een veilig land. Ook buiten de stad. De politie kan geen blauw in de buurt garanderen. Daarom is de VVD voorstander van een eigen politieagent.
 • Mensen zijn meldingsmoe en doen lang niet altijd aangifte. Cijfers van criminaliteit/overlast weerspiegelen dan ook niet de werkelijkheid. Wij vinden dat ambtenaren niet moeten afgaan op statistieken uit het gemeentehuis, maar naar de burger toe moeten. Alleen dan weet je wat daadwerkelijk op straat gebeurt.
 • Gevoelens van onveiligheid zijn nooit voor niets. Ze zijn een teken aan de wand dat 'iets' speelt. Wat? Het is aan de gemeente om dat uit te zoeken, niet om weg te wuiven.
 • Camerabewaking is een goed instrument. Het schrikt criminelen en overlastgevers af. Zij bedenken zich twee keer voordat zij, met een camera in de buurt, misdaden begaan. En gaan zij toch over de schreef, dan helpen camera's om politie in de buurt in te seinen en bij opsporing. De moderne techniek is aanwezig, dus maak er gebruik van.
 • Wij pleiten voor mobiele camera's, want ook overlast verplaatst zich. Zelfs als er (nog) geen overlast is, blijft inzet van camera's verantwoord wanneer het gevoel van veiligheid toeneemt!
 • Wij willen dat jongeren én ouderen ontspannen kunnen 'hangen' als zij dat willen. Voor iedereen geldt: zolang je anderen niet tot last bent, ben je vrij om te doen wat je wilt.
 • Wangedrag wordt bestraft, evenals vervuiling & vandalisme. Raddraaiers betalen voor de schade, voor de handhaving én moeten de rotzooi opruimen. Jonge raddraaiers én hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
 • De politie is merkbaar aanwezig en grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.
 • De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken zodat veiligheid wordt verbeterd

5. ...Waar de gemeente er voor ons is

5.1 ...Waar de gemeente dienstbaar en modern is

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

 • We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen.
 • We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak op korte termijn naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID-bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk of op je mantelzorgplaats.
 • De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
 • Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.
 • De gemeente ontwikkelt ambtenaren tot vakprofessionals die moderne communicatiemiddelen inzetten om te commmuniceren met doelgroepen en die zelf monitoren wat speelt onder doelgroepen. Niet alleen een brief sturen, maar ook mensen actief uitnodigen via social media. Daarmee monitor je hoeveel mensen je bereikt, wat er gebeurt in de maatschappij en stuur je snel bij.

5.1.1 … Waar de overheid niet meer weet van jou dan noodzakelijk

Privacy dient te worden gewaarborgd. Op meerdere (nieuwere) taakvelden van de gemeente heeft de gemeente toegang tot persoonlijke gegevens van inwoners. Niemand wil dat de gemeente te veel informatie van jou heeft.

 • Wij willen dat de gemeente geen medische gegevens heeft of opvraagt over burgers.
 • En dat alleen bevoegden toegang hebben tot gemeentelijke gegevens over gevoelige zaken rondom jeugdzorg, uitkeringen en camerabewaking. Misbruik van informatie wordt hard aangepakt.
 • Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
 • … En als de gemeente iets van jou weet, dan hoef je dat niet 10 keer opnieuw door te geven.
5.2 ...Waar de overheid je niet in de weg zit

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.

 • De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners. Dit begint bij de entree van het gemeentehuis, waar de deurbel niet te vinden valt.
 • Het gemeentehuis dient openbaar toegankelijk te zijn. Dus ruimhartig geopend. Vooral digitaal dienen inwoners én ondernemers zaken te kunnen regelen.
 • Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
 • In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, Waterschap en Rijk. Herindeling is voor ons geen oplossing. We werken 'functioneel' samen met gemeente Simpelveld en verwachten daar voordeel uit te halen.

Als voordeel hebben we nu dat de VVD een landelijke partij is waardoor er meer contacten zijn voor goede samenwerking tussen gemeenten, Provincie en Rijk.

 • De Omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudigere ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de Omgevingswet actief tot uitvoering.
5.3 ...En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft, is door hardwerkende inwoners verdiend. Gemeenschapsgeld moet zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

Een goede financiële huishouding is van groot belang. Is ons huishoudboekje op orde? Dan pas, net als thuis, willen wij iets bereiken:

 • Wij willen zo laag mogelijke gemeentelijke lasten (zoals OZB en Riool- en afvalstoffenheffingen) voor inwoners en ondernemingen. Belastingen dienen eerlijk te worden verdeeld over alle inwoners.
 • We willen weg uit de top-3 van gemeenten met hoogste Woonlasten van onze regio.
 • Zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel om kosten af te wentelen op de aanvrager, behalve in geval van no-shows bij gemeentelijke afspraken.
 • Uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. Hierbij willen wij een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven.
 • Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 • Gemeenteschulden door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. De gemeente financiert haar 'liquiditeitstekorten' nu met nieuwe leningen. Deze leningen moeten uiteraard in de toekomst weer terugbetaald worden waardoor volgende gemeenteraden te kampen krijgen met kosten uit voorgaande periodes.
 • Wij willen minder regels (deregulering). Regels hebben nu, eenmaal ingevoerd, het eeuwige leven. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.
Disclaimer: Grote plannen kunnen alleen tot uitvoer komen als leningen zijn afbetaald.
De handen uit de mouwen steken, is leuk!
Created By
Sebastiaan Vliegen
Appreciate

Credits:

Created with images by webandi - "hotel pension bedroom" • Geisteskerker - "bureaucracy aktenordner paperwork office work paperwork paperwork" • mrsdkrebs - "Solar Panels" • stevepb - "hypertension high blood pressure heart medical ill" • geralt - "school board empty slate blackboard chalk writing" • Gadini - "thermometer temperature measurement health apparatus bulb mercury"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.