การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย

ข้อมูลบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

นาย ทศพร แก้วล้อม 570112010079

พฤติกรรมก่อนการเปลี่ยนแปลง

ความเป็นมา เนื่องจากเพื่อนเป็นคนที่ชอบกินตามใจปากไม่ห่วงสุขภาพจึงอยากเปลี่ยนพฤติกรรมของยเพื่อนโดยการให้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนกับการเปลี่ยนแปลงโดยออกกำลังกายทุกเย็นวันละประมาณ30นาที

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

เพื่อนเป็นคนกินจุน้ำหนักตัวเยอะขาดความมั่นใจในตนเองจึงส่งผลให้เสียบุคลิกภาพและทำให้เจ็บป่วยง่ายและโรคประจำตัวกำเริบ

เป้าหมายในการพัฒนา

อยากให้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น

วิธีการพัฒนา

ใช้เทคนิคฝึกปฎิบัติและสังเกตการโดยให้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และและออกกำลังกายทุกเย็นวันละ30นาทีตลอดระยะเวลา2เดือน

ผลจากการพัฒนา

เพื่อนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและส่งผลต่อบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาในการพัฒนา

เพื่อนปรับตัวยังไม่ทันอาจต้องใช้เวลานานจึงจะเห็นผล

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบผลสำเร็จ

เพื่อนให้ความร่วมมือดีมากและเพื่อนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ จึงทำให้การพัฒนาประสบผลสำเร็จ

ข้อมูลเจ้าของProject

นางสาว ภาวินี เทียงปา 570112010060

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.