ÀTOM ELS PRIMERS MODELS DE L'ÀTOM

DIFERENTS MODELS ATÓMICS

·Model atòmic de Dalton.
  • Tota la matèria existent està formada per àtoms.
  • Quan dos àtoms o més s'uneixen formen una forma.
  • Cada matèria està formada per un sol tipus d'àtom.
  • No es poden dividir ni destruir.
Model atòmic de Thompson.
  • Els electrons tenen una carga negativa (-)
  • Els protons tenen una carga positiva (+)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.