Celebramos o día da PAZ CEP Santa tegra-teis

O 30 de xaneiro celebramos rno noso Colexio o día da PAZ e a NON VIOLENCIA.
Na clase escribimos as nosas mensaxes de PAZ.
E pintamos as nosas pombas con mensaxes de PAZ e NON VIOLENCIA.
Metemos as nosas mensaxes de PAZ nunca furna.
Representantes de cada clase leronn algunha destas mensaxes.
Por que se celebra este día?
Formamos unha espiral de PAZ coas nosas pombas.
Rematamos cantando e bailando a canción "BAJO EL MISMO SOL".

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.