PROJECTE TRIVIAL FLIPPED CLASSROOM+ABP+TREBALL COOPERATIU+GAMIFICACIÓ D'AULA

El segon trimestre hem creat grups de treball a l'aula per a què, mitjançant el model metodològic Flipped Classroom, cada equip treballara sobre els aspectes que cada unitat didàctica tractava, fent esquemes de cada apartat on cada membre de l'equip aportava idees i suggeriments.

Una vegada acabàvem cada unitat era el torn de preparar les preguntes. A cada equip li distribuírem un apartat del llibre (comunicació, lèxic, ortografia, gramàtica, literatura i llengua en ús). Durant 10 minuts havien d'escriure 5 preguntes amb les corresponents respostes. Passats els 10 minuts els equips rotaven i anàvem al lloc de treball d'altre equip per a llegir i fer 5 preguntes més de l'apartat que ara tenien davant. Quan la unitat acabava entrava Google Drive per a treballar conjuntament les preguntes i passar-les a una plantilla digital que posteriorment imprimirem i plastificarem. Aconseguirem així les fitxes amb preguntes i respostes típiques del Trivial!

TREBALL COOPERATIU

Un tauler digital projectat a la pissarra digital amb una fitxa de color per a cada equip i un dau de suro ens ajudaran a dur a terme la gamificació de l'aula. Divertit, didàctic i molt, molt enriquidor!

Passem preguntes a Drive
Quan un equip acaba, ajuda l'altre...
Perquè són moltes preguntes!

Guanyadors de 2n d'ESO:

Created By
Emili Andrés Sauco
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.