Vad håller vi på med? en lite skymt i den den digitala verktygslådan.

Elever, ämne, kreativitet, idé, manus, iMovie, Green screen och iPadens möjligheter.

Enkla uppdrag: Tema 5, en iPad, iMovie och tidsbegränsning (Filmen skall vara max 2min. och den skall vara färdig om 30 min..

Minifilmfestival med animerade filmer i en 4:de klass.

Att på ett bekvämt sätt vara framför kamera och utföra uppdrag/uppgifter.

Workshops i Green screen-tekniken för elever och pedagoger på olika skolor. Designar och tillverkar accessoarer och hjälpmedel för att förenkla arbetet.

Ett axplock av olika sätt vi använder den digitala tekniken på. Dokumentation i slöjden, underlag och inbjudningar till utvecklingssamtal, flippade klassrum, instruktionsfilmer, dokumentation i allmänhet och 3D-printing m.m.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.