Kontakt Lens

Kontakt lensler, korneanın veya skleranın yüzeyine konan ve optik (görme keskinliğini artırma) ya da terapötik (göz hastalıklarını tedavi) amaçlı kullanılan lenslerdir.

Skleral kontakt lensler sadece korneayı değil, skleranın üzerindeki konjonktivayı da kaplayan lenslerdir. Korneal kontakt lensler ise sadece korneanın üzerinde kullanılan lenslerdir. Kontakt lensler materyal bileşimine göre sert ya da yumuşak olabilir. Uzun süreli kontakt lensler, 24 saat ya da daha uzun süreli takılabilen kontakt lenslerdir. Sık replasman (değişim) kontakt lensleri, 1 gün ile 3 ay arasında çeşitli sürelerde kullanılarak atılabilen lenslerdir. Günlük sık değişim kontakt lensleri ise her gün - atılarak ertesi gün yenisi takılan lenslerdir. Gaz geçirgen lensler, materyali oksijen ve karbon dioksit geçiren kontakt lenslerdir. Gaz geçirme özelliğine, yumuşak lensler de sahip olmalarına rağmen "gaz geçirgen" terimi sadece sert lensler için kullanılır. Kozmetik kontakt lensler ise, görmeyen ve kozmetik görünümü bozuk olan bir gözü örtmek için (prostetik kontakt lens), ya da gören bir gözün renkli iris tabakasının olmadığı (aniridi), ya da oluşumsal eksik bulunduğu (kolobom), ya da travmaya bağlı düzensiz olduğu durumlarda kullanılan renkli lenslerdir. Kontakt lensin üzerinde gözün irisinin rengini taklit eden bir baskısı vardır. Kozmetik renkli kontakt lens terimi, yukarıdaki durumları içermeyen kişilerde sadece kozmetik görünüm (renkli lensler) için kullanılan lensler için de kullanılır. Gözlük yerine kullanılan lensler düzeltici (korreksiyon) lenslerdir. Bandaj kontakt lensi (terapötik kontakt lens) ise korneanın üzerine takılan, korneayı dış etkilerden koruyan ve üzerine takıldığı kornea hastalıklarının iyileşmesini hızlandıran lenslerdir. Yumuşak lensler kendi içlerinde hidrofilik (suyu seven) ve hidrofobik (suyu iten) olarak ikiye ayrılabilir. Yumuşak lensler hidrojel ya da hidrojel olmayan olarak iki tip materyalden yapılabilir.

Kaynak : https://www.ozguroptik.com/kontakt-lens-nedir-ozellikleri

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.