Loading

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN KÄSIKIRJA Kuopion kansalaisopisto

Kansalaisopistot Suomessa

Kansalaisopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka vastaavat paikallisiin sivistystarpeisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kuopiossa opiston opetukseen osallistuu vuosittain yli 23 000 kurssilaista. Toimintatavat ovat joustavia ja verkostot laajoja. Tutkimusten mukaan valtaosa opiskelijoista on tyytyväisempiä elämäänsä ja kiinnittää enemmän huomiota terveyteensä opiskelun myötä. Myönteiset vaikutukset ulottuvat myös työhön ja perhe-elämään.

Kuopion kansalaisopiston päätoimipaikka Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio

Kuopion kansalaisopisto perustettiin vuonna 1916, joten se on yksi Suomen vanhimmista kansalaisopistoista. Nykyisin se on Suomen suurimpia kansalaisopistoja. Toimialueena ovat Kuopion kaupunkialue sekä Kaavi, Rautavaara ja Tuusniemi. Kurssien lisäksi kansalaisopisto järjestää erilaisia tapahtumia, luentoja, konsertteja, tanssi- ja teatteriesityksiä ja taidenäyttelyitä. Kansalaisopisto järjestää myös tavoitteellisesti etenevää taidekasvatusta, taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Kansalaisopiston toimintaan kuuluu myös hankkeet. Tarjoamme vuosittain yli 2000 kurssia kymmenellä eri ainealueella.

Kuopion kansalaisopiston perustehtävä ja yhteiskunnallinen rooli on tarjota laadukkaita, hyvin saavutettavissa olevia elinikäistä oppimista tukevia koulutuspalveluja. Opistomme toimii kuntalaisten yhteisöllisenä hyvinvointia ja oppimista edistävänä erilaisten ihmisten opiskelu-, kohtaamis- ja virkistäytymispaikkana. Yksi toimintamme pääperiaatteista on opetuksen tuominen lähelle ihmistä elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Opetuksemme on hajautettu eri puolille toiminta-aluetta ja siihen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta.

Mitä on kestävä hyvinvointi?

Kestävän hyvinvoinnin lähtökohta on taata tulevaisuuden sukupolvillekin mahdollisuudet hyvään elämään. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Ekologisen kestävän kehityksen lähtökohtana on sopeuttaa ihmisen toiminta maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn sekä turvata biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemien toimivuus.

Taloudellinen kestävä kehitys sisältää sekä ekologisen että sosiaalisen vastuullisuuden. Talous tulisi rakentaa mahdollisimman ekotehokkaalle luonnonvarojen kulutukselle ja hyvinvoinnin tulisi jakautua tasaisesti.

Sosiaalisen kestävän kehityksen tavoite on poistaa ihmisten välistä eriarvoisuutta ja varmistaa jokaiselle riittävä toimeentulo, asianmukainen terveydenhuolto, mahdollisuus koulutukseen sekä turvata perusoikeuksien toteutuminen. Sosiaalinen kestävä kehitys pitää sisällään myös sukupuolten välisen tasa-arvon, syrjäytymisen ehkäisemisen ja työllisyyden edistämisen.

Kulttuurinen kestävä kehitys edistää ihmisten ja alueiden hyvinvointia sekä mahdollistaa eri kulttuurien säilymisen ja kehittymisen.

Kestävä hyvinvointi Kuopion kansalaisopistossa

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

Resurssiviisaus on yksi Kuopion kaupungin strategian päätavoitteista. Kansalaisopisto sitoutuu toteuttamaan kaupungin resurssiviisaus tavoitetta omalle toiminnalleen luontaisella tavalla. Kuopion kansalaisopistolla on mahdollisuus monipaikkaiseen työskentelyyn ja opiskeluun. Tämä edesauttaa digitalisaation hyödyntämistä, viisasta liikkumista, tilojen resurssiviisasta käyttöä ja etäosallistumista.

Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö sekä tilojen käytön tehostaminen ja tilojen yhteiskäyttö

Päätoimipaikkamme kaupunkialueella on Puistokartano, jonka lisäksi opetusta järjestetään yli sadassa muussa pisteessä sekä kaupungissa että maaseutualueilla. Muualla järjestettävässä opetuksessa käytettävät tilat, koneet ja laitteet ovat yhteiskäytössä muiden toimijoiden kanssa. Puistokartanossa pyritään tilojen mahdollisimman korkeaan käyttöasteeseen ja tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille toimijoille.

“Kotitalousopetuksen tilat ovat esteettömät, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset. Tilojen käyttöaste on erittäin suuri.”

Vastuulliset hankinnat ja kestävä kulutus

Hankinnoissa kiinnitetään huomiota laatuun, kestävyyteen, alkuperään, huollettavuuteen ja monikäyttöisyyteen. Tarpeettomaksi käyneet kalusteet, laitteet myydään, kierrätetään tai lahjoitetaan edelleen. Toiminnassa kiinnitetään huomiota työvälineiden ja laitteiden turvallisuuteen, huoltoon ja kestävään käyttöön. Opetustarjonnassa on runsaasti kursseja, joilla edistetään kestävän hyvinvoinnin teemoja kuten kierrätys, lähiruoka ja ekologiset materiaalit.

“Koneiden, laitteiden ja pienvälineiden hankinnassa kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen, turvallisuuteen, laatuun, puhdistettavuuteen ja pitkäikäisyyteen. Koneita ja laitteita huolletaan säännöllisesti ja vialliset korjataan välittömästi.”
“Vuoden 2020 aikana kalustehankintoja tehtiin mm. kuopiolaiselta Woodi Oy:ltä jonka laadukkaat ja kestävät kalusteet tehdään pääosin puusta ja tuotanto on Kuopiossa.”

Kierrätys – jätteettömyys

Opiston hallinnoimissa tiloissa jätteet lajitellaan kierrätysohjeiden mukaisesti. Muualla lajitellaan tiloissa olevien mahdollisuuksien mukaan.

“Kotitalousopetuksessa syntyvät jätteet lajitellaan asianmukaisiin jäteastioihin erotellen biojäte, muovit, sekajäte, lasi, metalli ja kartonki. Osa biojätteestä kompostoidaan käyttäen Bokashi -menetelmää.”

Kädentaitojen ja kuvataiteen kursseilla käytetään kierrätysmateriaaleja. Kursseilta poistettuja oppimateriaaleja kierrätetään. Kierrätyspisteissä myös opiskelijat voivat kierrättää kirjoja ja lehtiä.

“Taidekursseilla on tehty materiaalikokeiluja kuten tehty luonnon aineesta itse siveltimet sekä valmistettu esim. vesivärejä biojätteestä. Opiskelijoita ohjataan panostamaan laadukkaisiin materiaaleihin ja kestävän kehityksen mukaisiin työtapoihin.”
“Vanhat vaatteet ja muut tekstiilit leikataan kudontamateriaaleiksi ja niistä valmistetaan mattoja ja muita kodin tekstiilejä, vanhat villapaidat ja neuleet puretaan langoiksi ja kudotaan uusiksi tuotteiksi. Itse tehty tuotos pyritään tekemään kestäväksi ja ajattomaksi.”

Paperiton opisto

Opistossa viestitään sähköisesti, verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta, paperin tulostusta vältetään. Viestinnässä ja markkinoinnissa käytetään pääsääntöisesti digitaalisia alustoja. Paperisesta opinto-oppaasta on luovuttu. Maaseudulle toivotaan yhä paperisia esitteitä digitaalisen aineiston lisäksi.

“Kielten osalta voisi mainita, että meillä on tarjolla verkkokursseja, jotka mahdollistavat kursseille osallistumisen kotoa käsin ja vähentävät siten liikkumista paikasta toiseen. Lisäksi meillä on hyvin monissa ryhmissä käytössä Peda.net –oppimisalusta, josta opiskelijat voivat käydä tutustumassa materiaaleihin sähköisesti ilman että niitä tarvitsee printata.”
 • Palavereita ja kokouksia järjestetään päivittäin verkossa ja dokumentit jaetaan sähköisesti.
 • Hallinnossa on sähköiset järjestelmät ja opettajilla on sähköinen päiväkirja.
 • Verkko-opetus ja digitaaliset palvelut ovat osa opetusta.
 • Henkilöstön koulutuksella, laitehankinnoilla ja pedagogisilla ratkaisuilla on tuettu digitaalisuuden mahdollistamista.

Energian ja veden käyttö

Laitteita pidetään päällä tai valmiustilassa vain silloin kun niitä käytetään ja käyttäjät huolehtivat, että työtilasta poistuessaan valot on sammutettu ja laitteet on suljettu. Puistokartanon lämmitystä ohjaillaan älypattereilla. Sekä henkilökuntaa että opiskelijoita kannustetaan veden viisaaseen käyttöön.

Viisas liikkuminen

 • Pyritään välttämään turhaa autoilua järjestämällä kimppakyytejä ja suunnittelemalla opetusta niin, että samalla matkalla voi opettaa useaa ryhmää peräkkäin.
 • Palavereita, kokouksia ja henkilökunnan koulutuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan etänä.
 • Järjestetään liikkuvia opetuspalveluja haja-asutusalueilla, jolloin opiskelijoiden ei tarvitse ajaa pitkiä matkoja kaupunkiin.
 • Puistokartanon päätoimipaikassa on polkupyörä yhteiskäytössä ja kaupunkipyörät opiston läheisyydessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Hyvinvointi, yhteisöllisyys ja kulttuurienvälisyys

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. [Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632, 1 luku, 1 § (29.12.2009/1765)]

Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi

Opiston työhyvinvointiryhmä toimii aktiivisesti järjestämällä henkilöstölle koulutuksia ja tapahtumia työhyvinvointiin liittyvistä aiheista. Työhyvinvointiryhmällä on kampanja Ilmianna työkaverin tyhy-teko, jossa työkaverit ilmiantavat toisiaan ja opiskelijoita. Kahvi ja pulla -palkintoja myönnetään ilmiantojen perusteella sellaisista teoista, jotka ilahduttavat joko yhtä tai useampaa työyhteisön jäsentä tai opiskelijaa, osoittavat erityistä venymistä omissa työtehtävissä tai edistävät muutoin opistossamme myönteisen työhyvinvoinnin toimintakulttuuria.

Pedagogiikan keskiössä on arvokas ihmisten kohtaaminen. Jokainen ihminen on arvokas sellaisenaan. Positiivisen pedagogiikan kautta pyritään vahvistamaan ihmisen itsemyötätuntoa ja minäpystyvyyden tunnetta. Huolehdimme yleisestä suvaitsevaisesta ilmapiiristä mm. tervehtimällä vastaantulijoita ja kannustamalla ihmisten väliseen positiiviseen kanssakäymiseen.

Päätoimipaikassa, Puistokartanolla on lisätty oppimisympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta, käytävillä on oleskeluryhmiä ja viherseinä ja erityisesti hyvinvointiopetukseen suunniteltu metsäaiheinen opetustila. Puistokartanolla on myös lounaskahvila palveluineen.

Opetuksen sisällöissä toteutuu monipuolisesti Kuopion kaupungin strategian mukainen Yhdessä hyvää elämää -teema.

“Tanssin ja liikunnan kurssit tuovat hyvinvointia, hyvää oloa ja edistävät terveyttä. Osallistujina on ollut eri-ikäisiä henkilöitä.”
“Tutkitusti kulttuuri, taide ja musiikki edistävät ihmisten hyvinvointia. Alueet pysyvät vireinä, kun kansalaisopiston musiikinopiskelijat tuottavat alueelle monipuolista kulttuuritarjontaa. Opetus tapahtuu yksilöopetuksen lisäksi ryhmäkursseina, jotka lisäävät sosiaalista kanssakäymistä ja luovat uusia ystäväverkostoja.”
“Lasten ja aikuisten yhteiset kurssit mahdollistavat perheen yhteisen harrastamisen. Yhdessä tekeminen vahvistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja vuorovaikutus ryhmässä edistää yhteisöllisyyttä ja kulttuurin siirtymistä eri sukupolvien välillä.”
“Lisääntyneistä taidoista ja kannustavasta palautteesta on ollut huomattavissa itseluottamuksen kehittymistä. Opiskelijat haluavat näyttää oppimiaan taitoja kotona ja valmistaa ruokaa perheelle ja ystäville, mikä heijastuu koko lähipiirin hyvinvointiin ja edistää sosiaalisten suhteiden ylläpitoa.”

Yhteisöllisyys ja syrjäytymisen ehkäisy

Kuopion kansalaisopisto toimii aktiivisesti yhteistyössä Kuopion kaupungin eri palvelualueiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös eri koulutusten järjestäjien, yhdistysten, järjestöjen ja yritysten kanssa. Yhteistyötä toteutetaan paikallisesti ja valtakunnallisesti eri sidosryhmien kanssa muun muassa kurssien, hankkeiden ja pilottien muodossa. Kansalaisopisto on mukana myös kansainvälisissä hankkeissa. Alueelliset verkostot ja sidosryhmät, yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen kanssa edistävät kumppanuuksia ja verkottumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

“Pyritään muodostamaan mahdollisimman laaja yhteistyö- ja kumppanuusverkosto, jossa molemmat osapuolet ja paikallinen väestö hyötyvät. On lisätty tiedottamista eri tiedotusvälineissä, jotta kurssitarjonta tulisi laajasti alueen väestön tietoon.”
“Vuorovaikutus ryhmässä sekä dialogisuus ovat keskeisiä tiedon rakentelun keinoja kuvataideopetuksessa. Monista kulttuurihistorian ja nykytaiteen ilmiöistä ja teemoista keskustellaan, ajatuksia jaetaan.”

Kuopion kansalaisopiston opinnoissa yhdessä tekeminen, itsensä toteuttaminen ja tasavertainen vuorovaikutus lisäävät elämän merkityksellisyyden kokemista.

“Ilmaisutaidon ryhmissä on osallistuttu kestävän kehityksen mukaisiin toimiin tuottamalla näytelmät Lämminveriset sekä Päällystakki. Molemmissa näytelmissä oli yhteiskunnallista kantaaottavuutta, ajatuksia ja tunteita ihmisen osasta.”
“Kädentaidoissa on useamman vuoden ajan järjestetty romaninaisen puvun ompelukurssi romaninaisille.”
 • Opistolla järjestetään luku- ja kirjoitustaidon koulutusta ja aikuisten perusopetusta maahanmuuttajille, joilla on ei ole opintoja omassa maassaan tai ne tarvitsevat vahvistamista.
 • Opiskelijoiden osallistumisen helpottamiseksi opistolla on 50 % alennus kurssimaksuista työttömille, sisaralennukset, hyvinvointiranneke lapsille ja nuorille, opintosetelialennus eläkeläisille, ilmaisia kursseja, tapahtumia ja luentoja. Opinnoissa ei myöskään ole pohjakoulutusvaatimusta eikä tutkintotavoitteita.

Kansainvälisyys ja kulttuurienvälisyys

Kansalaisopiston opetustarjonnassa on kansainvälisyyttä ja kulttuurienvälisyyttä edistäviä kursseja ja tapahtumia. Kielikursseilla opitaan kielen lisäksi kielialueen kulttuuria ja eri ainealueilla opetuksen sisällöissä on kansainvälisiä ja kulttuurienvälisiä teemoja.

“Kansallispuvun, kudotun maton, puukon tai veneen tekeminen on meidän kulttuuriperinnön vaalimista ja kehittämistä ja edistää alueiden hyvinvointia sekä mahdollistaa eri kulttuurien säilymisen ja kehittymisen.”
“Rajaton teatteri, joka toimii mm. suomenkielisten ja venäjänkielisten teatteriharrastajien yhteistyönä, on omalta osaltaan tuonut kestävän kehityksen teemoja näkyväksi monikulttuurisuuden keinoin.”
“Kurssitarjonnassa otetaan huomioon paikallinen musiikkiperintö ja musiikkielämä. Alueella pyritään täydentämään paikallista musiikkielämää säilyttämällä jo olemassa olevaa ja tuomalla siihen jotain uutta. Lasten musiikki ja kansanmusiikki ovat mukana musiikkitarjonnassa tasavertaisina musiikin muotoina.”

Kuopion kansalaisopisto on mukana kahdessa kansainvälisessä Erasmus-hankkeessa: Erasmus+ KA1 -hanke Osaamista ja osallisuutta yhdessä oppien ja Erasmus+ KA2 Culture and Art: Bridges to Solidarity. Yhteistyössä työvoimapalvelujen kanssa on meneillään hanke: Digitaitopajat – Digitaalinen osaaminen työelämätaitona. Lisätietoja hankkeista: kansalaisopisto.kuopio.fi

“Kulttuuriseen kestävään kehitykseen voisi kuulua se, että meidän kielikursseillamme erilaisten kulttuurien tuntemus lisääntyy.”

Markkinoinnissa huomioidaan Kuopion kansainväliset opiskelijat ja muut vieraskieliset asukkaat. Tapahtuma- ja kurssimarkkinointia tehdään heille kohdennetusti sosiaalisen median kautta.

Opisto työllistää myös eri maista tulevia natiiviopettajia.

Kestävän hyvinvoinnin suunnitelma

Kuopion kansalaisopistossa toimii ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän hyvinvoinnin työryhmä -Eko-ryhmä, jonka tehtävänä on kehittää opistoa yhteiskuntaa ja oppimista uudistavaksi, kestävää tulevaisuutta ja hyvä elämää edistäväksi oppilaitokseksi perehdyttämällä ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän hyvinvoinnin arvomaailmaan ja luomalla yhdessä yhteiset periaatteet, toimintamallit ja toiminnan arviointitavat.

Eko-ryhmä edistää ekososiaalisen sivistyksen arvoperustan ja resurssiviisauden toteutumista opetuksen suunnittelussa, sisällöissä ja pedagogisissa ratkaisuissa eri ainealueilla ja eri ikäryhmissä.

Eko-ryhmässä tehdään vuosittain kestävän hyvinvoinnin toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan sisältyy vuosittainen, kaupungin strategian mukainen opiston opiskeluteemaan sisältyvä teema, jota hyödynnetään opiston opintotarjonnassa, tapahtumissa ja tiedottamisessa. Toimintasuunnitelmaan sisältyy myös oppimisympäristöjen kehittäminen ja yhteistyösuunnitelma ekososiaalisen sivistyksen ja resurssiviisauden edistämiseksi sidosryhmien kanssa. Tiedotussuunnitelmaan sisältyy kestävän hyvinvoinnin teemojen ja sisältöjen markkinointitoimenpiteet.

Lähteet:

 • Kuopion kaupungin Intra -Kuopion kaupungin strategia
 • Kuopion kansalaisopiston kotisivut
 • Revontuliopiston Keke-käsikirja
 • Valtioneuvoston kanslian ylläpitämät kestävän kehityksen sivut
 • Kuopion kansalaisopiston henkilökunnan kuvaukset kestävän hyvinvoinnin toteutumisesta opiston toiminnassa v. 2020.

Kuopion kansalaisopisto, Puistokatu 20, Kuopio, puh. 017 184 711 Kotisivu | Kurssit ja ilmoittautuminen | Peda.net | Facebook | Instagram | Youtube | SoundCloud | Blogi