Make a difference project

****ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา*****

การนอนหลับอย่างเพียงพอถือเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต ควรพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง เพราะมีประโยชน์หลายประการ อาทิเช่นทำให้สุขภาพดี ไม่เป็นโรคร้ายแรง การนอนหลับอย่างเพียงพอยังช่วยให้ฉลาดและความจำดีขึ้น และการนอนยังช่วยให้ระบบเผาผลาญสามารถทำงานได้ดี หากเราสามารถนอนพักผ่อนที่เพียงพอแล้ว ย่อมทำให้เรามีสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอก

ซึ่งเหตุผลในการพัฒนาคือ อยากให้นางสาวพัณณิตา ประทีปทอง ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการเข้านอน ซึ่งพัณณิตา มาเข้าเรียนไม่ทัน และการขาดเรียนเป็นประจำ เพื่อให้มีการปรับพฤติกรรมการเข้านอนให้เพียงพอ เพื่อให้ทันเช็คชื่อเข้าเรียน ทั้งนี้การพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญยังช่วยให้พัณณิตามีสุขภาพแข็งแรง ตื่นเช้าสดใส และร่างกายพร้อมรับกับการเรียนรู้ในชั้นเรียนอีกด้วย

******สภาพก่อนที่จะพัฒนา*******
พระเอกหล่อจุงง ^^

สภาพก่อนพัฒนาพัณณิตาเป็นคนนอนดึก เข้านอนประมาณตี 1-2 เป็นประจำ เนื่องจากชอบดูละคร ซีรีย์ และภาพยนตร์เป็นอย่างมาก เพราะมีความสนุก พระเอกหล่อ เป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้ดูจนจบและส่งผลให้เกิดการเข้านอนดึก จึงทำให้ตื่นสาย เข้าเรียนไม่ทัน ขาดเรียนเป็นประจำ และบางวิชาเกือบหมดสิทธิ์สอบเป้าหมายในการพัฒนา

*********เป้าหมายในการพัฒนา*******
  • ต้องการให้พัณณิตา รู้จักการปรับตัวในการเข้านอนและพักผ่อนที่เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อสามารถมาทันเข้าเรียนทุกวิชา โดยวัดผลจากการเช็คชื่อเข้าเรียน
วิธีการพัฒนา
ก่อนเข้านอน ขอบันทึกการนอนสักหน่อย ^^

เทคนิคการบรรยาย / การฝึกฝนด้วยตนเอง

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560

เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ใช้เวลา 16.30 – 17.00 น. มีการนัดการบรรยายให้ความถึงการเข้านอนและการพักผ่อนที่เพียงพอ โดยให้คำแนะนำการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการนอนเป็นการชาร์จพลังชีวิตได้ดีที่สุด แลควรนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังช่วยให้ตื่นมาสดชื่น ไม่ตื่นสายและสามารถมาทันเข้าเรียนด้วย

หลังจากบรรยายเสร็จ จึงมีการมอบหมายงานการฝึกฝนตัวเองให้เข้านอนตรงต่อเวลา โดยมีการจดบันทึกการเข้านอนทุกวันโดยเริ่มจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560

ผลการบันทึกการเข้านอน

วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 ผลการบันทึกพบว่า ยังมีการเข้านอนดึก ไม่สามารถปรับตัวได้ นอนไม่หลับ เนื่องจากเคยชินกับการนอนดึกเป็นประจำ และยังมาสายและขาดเรียนอยู่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ –15 มีนาคม 2560 ผลการบันทึกพบว่า มีการเข้านอนที่เร็วขึ้น เริ่มปรับตัวได้ดี และสามารถมาทันเข้าเรียนมากขึ้น และการขาดเรียนลดน้อยลง

วันที่ 16 – 31 มีนาคม 2560 ผลการบันทึกพบว่า สามารถเข้านอนได้เร็วเกือบทุกวัน ดูละคร ซีรีย์เฉพาะเวลาว่าง มาทันเข้าเรียนทุกคาบ และไม่ขาดเรียนอีกเลย

********ผลจากการพัฒนา*******
วันนี้มาเรียนทันนะ ^^

จากการพัฒนาพฤติกรรมการเข้านอนเพื่อให้มาทันเข้าเรียน พบว่า มีการเข้านอนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมและพักผ่อนเพียงพอตามที่กำหนด มีการดูละครหรือซีรีย์เป็นเวลาหรือเฉพาะเวลาว่าง จึงเป็นผลทำให้ตื่นเช้า มาทันเข้าเรียน ไม่มีการขาดเรียน และได้คะแนนเข้าห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

********ปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนา********
สิ่งจูงใจ ^^

ละครและซีรีย์ที่มีความสนุกและฮิต มาใหม่ๆ เป็นแรงจูงใจทำให้ดูจนทำให้นอนดึกและส่งผลให้ตื่นสาย มาเรียนไม่ทัน

*********สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ*********

นางสาวพัณณิตา มีความการฝึกฝน อดทน แบ่งเวลาที่ถูกต้อง พยายามที่สามารถบังคับตัวเองให้นอนเร็วขึ้น ไม่ตื่นสาย และสามารถได้คะแนนจากการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนเป็นแรงจูงใจทำให้อยากมาเรียนเร็วขึ้นอีกด้วย

THANK YOU

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.