Loading

Jaarverslag 2017 RTV Oost

1. Missie

RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, radio, tv), die beantwoorden aan de interesses van de Overijsselse bevolking en die zich onderscheiden van wat andere media brengen. Daarmee stimuleert ze de politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende bij aan de opinievorming.

BELOFTE

 • RTV Oost is onderdeel van, staat middenin de Overijsselse samenleving. We tonen verbondenheid, weten waarover het gaat, en leggen “de accenten” zowel letterlijk als figuurlijk waar ze horen.
 • RTV Oost informeert snel, adequaat en onafhankelijk. De berichtgeving is feitelijk juist; is analytisch; legt verbanden; reikt meerdere gezichtspunten aan; informeert over gevolgen, oplossingen en perspectieven.
 • RTV Oost brengt nieuws en informatie met een maatschappelijke doelstelling: het verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid en binding. Met kennis van wat het publiek van belang vindt. Relevant, authentiek, vertrouwd, betrokken en verrassend zijn daarbij kernbegrippen.
 • Overijssel mag dan divers zijn, er zijn ook verbindende thema’s. In wat en wie we zijn, delen we zaken als de Nedersaksische klankkleur en mentaliteit, oostelijke (plattelands)tradities. Het zijn de thema’s, het is die eigenheid, die onze mediakanalen kleurt.
 • RTV Oost schakelt in geval van calamiteiten haar media in om het publiek zo snel en volledig mogelijk te informeren. Rampenstaf en hulpdiensten krijgen de gelegenheid zelfstandig hun informatie via teletekst, radio en televisie (tekstcrawl) te verspreiden. De redactie vervult haar nieuwstaak door die informatie te vertalen en aan te vullen op basis van eigen waarneming en verantwoordelijkheid.

2. VERTEGENWOORDIGENDE ORGANEN

Raad van toezicht

v.l.n.r. Wilma van Ingen (voorzitter), Jeroen Broeknellis, Jannie Lamberts, Andre Vis, Andre Oude Weernink,

Nadat duidelijk werd dat de publiek regionale omroepbedrijven zelfstandig blijven, met een eigen directie, bestuur en Raad van Toezicht (RvT) is besloten nieuwe mensen te werven.

De RvT nam in 2017 afscheid van penningmeester F. Engel en H. van den Berg en verwelkomde de nieuwe leden mevr. W. van Ingen en de heren J. Broeknellis en A. Oude Weernink.

De provincie is gevraagd, nu door opeenvolgende wetswijzigingen de betrokkenheid van de provincie bij de omroep nihil is geworden, akkoord te gaan met een statutenwijziging die er in voorziet dat de provincie niet langer de leden van de RvT benoemt. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd op voorwaarde dat eerst de vernieuwing van de RvT werd afgerond. Dat was per 1 juni 2018 het geval met het vertrek van voorzitter G. Sporre en bestuurslid B. Kobes en de benoeming van mevr. J. Lamberts en dhr. A. Vis

Mediaraad:

 • Sport/Onderwijs/Jeugd: Rob van Kessel (voorzitter)
 • Cultuur: Jos van den Born
 • Multiculturele samenleving en politiek: Arno van Dijk
 • Politiek/Democratie/Kunst: Gabriëlle van der Feltz
 • Algemeen: Henri de Klein
 • Economische zaken/Sport: Jan Morsink
 • Religie/Levensbeschouwing: Cobi Noordhoff
 • Multiculturele samenleving en politiek: Brahma Ramsodit
 • Journalistiek en Media: Hans Rosenkamp
 • Milieu, Landschap & Natuur: Judith Snepvangers
 • Jeugd- en gehandicaptenzorg: Remko Telman

ONDERNEMINGSRAAD

v.l.n.r. Floor Westerveld, Inga Tjapkes, Ryan Klok, Oene Loonstra, Peter Bussmann, Mark Bakker, Gerben Oost.

REDACTIERAAD

v.l.n.r. Mirjam Haven (voorzitter), Olaf de Boer, Hans Meijer, Simon Dirk Terpstra, Tom Meerbeek, Tijmen van Wissing.

3. VERNIEUWING

Vernieuwing in de meest ruime zin van het woord is nu noodzakelijk.

Waar de voorgaande jaren vooral in het teken stonden van de politieke agenda betreffende regionale omroep, vroeg 2017 vooral aandacht voor de interne gang van zaken. Het werd duidelijk dat de “blik naar buiten”, de onzekerheid over de toekomstige structuur van regionale omroep en de positie van de individuele omroepen, de ontwikkeling van het omroepbedrijf heeft geremd.

Een in het voorjaar uitgevoerde interne analyse van werkprocessen en aansturing legde de basis voor een beleidsplan 2020 en een bijbehorende vernieuwingsagenda. Vernieuwing in de meest ruime zin van het woord. Het neerzetten van een organisatie die op basis van een duidelijke beleidslijn durft te experimenteren en te innoveren. Technisch, in combinatie met het media-aanbod.

Het is een weg die de nodige investeringen met zich meebrengt. Het bedrijf beschikt over de daarvoor benodigde middelen door de sterke balanspositie die, met het oog hierop, de afgelopen jaren is opgebouwd.

MEDIAPOLITIEK

Waar intern sprake was van de nodige turbulentie, bleef het op het mediapolitieke vlak relatief rustig. De koepelorganisatie van regionale omroepen (ROOS) hield op te bestaan en ging op in de Regionale Publieke Omroep (RPO). De individuele regionale omroepen groepeerden zich opnieuw in het Overleg Regionale Omroepen (ORO) en hadden goed overleg met de RPO over het tot stand brengen van een samenwerkingsovereenkomst die recht doet aan eenieders (wettelijke) taak en verantwoordelijkheid. Én er werd samen een Concessie Beleid Plan (CBP) geschreven dat er toe moet leiden dat de RPO voor 8,5 jaar de opdracht verwerft voor het uitoefenen van de publieke regionale mediataak. De individuele regionale omroepen krijgen daarbij de rol van uitvoerenden met ruimte voor eigen inbreng c.q. beleid op maat.

De gezamenlijke reclame activiteiten voor de landelijke markt werden bij het verdwijnen van ROOS ondergebracht bij de Stichting Tijdelijk Beheer ORN. Een gepaard gaande reorganisatie leidde tot lagere kosten voor verkoop van reclamezendtijd. Er wordt gezocht naar stevige vormen van samenwerking met onder meer de STER.

SAMENWERKING

Alles Plat | Het Groene Oosten | OverUIT | Het Hiernumaals

Diverse regionale omroepen hebben elkaar in 2017 op verschillende fronten en in verschillende coalities gevonden. In Noordoostelijk verband werken de omroepen van Fryslan, Groningen, Drenthe en Overijssel samen. Voortdurend wordt gekeken naar gezamenlijk beleid en mogelijkheden in samenhang met elkaar de efficiency van de bedrijfsvoering te vergroten. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking op streektaalgebied die resulteerde in het radioprogramma Alles Plat dat op vijf avonden per week, deze zenders (maar ook die van Gelderland) kleurt.

Verder bundelden omroepen waaronder RTV Oost de krachten op het gebied van innovatie, en meer specifiek de doorontwikkeling van websites en apps.

In eigen regio werd de samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties voortgezet. Enkele in het oog springende voorbeelden. Het thema “duurzaamheid” werd structureel belicht via het platform “Het Groene Oosten”; met levensbeschouwelijke organisaties werd het platform “Het Hiernumaals” vormgegeven; met Gastvrij Overijssel/Marketing Oost werden via het platform "OverUit" de krachten gebundeld in de recreatieve sector.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

RTV Oost toonde zijn maatschappelijke betrokkenheid met de inmiddels voor de vierde keer gehouden inzamelingsactie voor de Voedselbank. De actie die werd gevoerd in samenwerking met de diverse Voedselbanken, tal van supermarkten en vele vrijwilligers werd een eclatant succes met een opbrengst van maar liefst 371.000 euro.

Actie: Samen voor de Voedselbank. Opbrengst 371.000 euro.

4. MEDIAPRESTATIES

Het afnemende bereik van televisie is opgevangen door een toenemend bereik van de online kanalen.

Het totaal bereik van RTV Oost is volgens een halfjaarlijks onderzoek van het bureau MotivAction onder 18-plussers sinds het voorjaar 2015 (meting 5) al een tijdlang stabiel. Het afnemende bereik van televisie is opgevangen door een toenemend bereik van de online kanalen.

RTV OOST ONLINE

Van de online kanalen heeft de (mobiele) website nog steeds het hoogste weekbereik maar vooral ook de app kent veel gebruikers. App en website werden in 2017 in totaal ruim 115,7 miljoen keer bezocht, een gemiddelde van ruim 9,6 miljoen per maand. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

Daar stond een groei van sociale media tegenover. Van de sociale media kanalen kent Twitter met een aantal van 190.000 de meeste volgers, Facebook heeft er 123.000 en Instagram ruim 12.000. Facebook wordt op weekbasis het meest frequent geraadpleegd.

RADIO OOST

Radio Oost was met een gemiddeld marktaandeel van 11% na NPO Radio 2 in de leeftijdscategorie 10+ de best beluisterde zender in Overijssel. Radio Oost bereikte dagelijks 89.833 luisteraar in de leeftijdscategorie 10+ (bron Intomart GFK-NLO).

TV OOST

TV Oost bereikt ook buiten Overijssel veel kijkers. Gemiddeld bereiken we in Nederland dagelijks 181.000 mensen. Binnen Overijssel zijn dat in de leeftijdscategorie 13+ bovenstaande aantallen. (bron Intomart GFK- SKO)

5. STRATEGISCH HRM

Ook in 2017 hebben we de mogelijkheid gehad om vijf schoolverlaters een werkervaringsplaats aan te bieden voor de periode van een jaar.

Aan het einde van het jaar is een start gemaakt met een proces voor een meer strategische inzet van HRM. Onderdeel daarvan is de TMA talentenanalyse die door elke medewerker zal worden ingevuld. Deze analyse is bedoeld om de dialoog met de medewerkers aan te gaan en op een strategisch niveau in kaart te brengen welke talenten de organisatie in huis heeft en in hoeverre die passen bij de koers die de organisatie wil varen.

Ook hebben bijna alle regionale omroepen zich in 2017 aangesloten bij het online leerplatform Studytube. Vanaf 2018 zal dit langzaam in de organisatie worden geïntroduceerd. Voor de eerste periode van een half jaar tot een jaar zal Studytube voornamelijk worden ingezet vanuit goed werkgeverschap. Zodra er nieuwe functieprofielen met de daarbij behorende competenties en leerlijnen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd zal het uiteindelijk worden ingezet voor de specifieke ontwikkeling van competenties van medewerkers en om sturing te geven aan de loopbaanontwikkeling. Daarnaast zal het uiteraard ook worden ingezet om medewerkers meer regie te geven over de eigen ontwikkeling.

in en uitstroom

In 2017 hebben 10 medewerkers de organisatie verlaten. Een dergelijk aantal is in jaren niet meer voorgekomen. Alhoewel het jammer is afscheid te (moeten) nemen, ontstaan hierdoor wel nieuwe mogelijkheden voor in- en doorstroom in de organisatie.

Ook in 2017 hebben we de mogelijkheid gehad om vijf schoolverlaters een werkervaringsplaats aan te bieden voor de periode van een jaar. Dit is wederom goed bevallen en in 2018 zal dit project nogmaals worden gecontinueerd

personeelsgegevens

Op 31 december 2017 werkten bij RTV Oost 110 medewerkers (96,4 fte) (2016: 109 medewerkers – 93,9 fte). In 2017 zijn 10 medewerkers uit dienst getreden.

Daarnaast zijn er 12 nieuwe medewerkers in dienst getreden. Hiervan zijn 5 jonge medewerkers in dienst gekomen via een werkervaringsplaats voor de duur van een jaar. Een van deze medewerkers is binnen het jaar toch weer uit dienst getreden in verband met het aanvaarden van een nieuwe baan. Ook is 1 medewerker in dienst gekomen op interimbasis.

Op 31 december hadden 97 medewerkers van RTV Oost een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (88,2%) en 13 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (11,8%).

Volgens de cao van het omroeppersoneel dient de procentuele verdeling tussen werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen de volgende bandbreedte te blijven: 75% contracten voor onbepaalde tijd - 25% contracten voor bepaalde tijd.

RTV Oost wijkt in positieve zin af van de bandbreedte zoals deze is voorgeschreven in de CAO.

Van de 110 medewerkers bij RTV Oost zijn er 38 vrouwelijk (2016: 43). In totaal werken er 48 medewerkers in deeltijd (2016: 52), waarvan 20 mannen en 28 vrouwen.

Zeventien medewerkers maakten in 2017 gebruik van de wettelijke ouderschapsverlofregeling.

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 47,2 jaar (2015: 46,7 jaar). Dit is hoog in vergelijking met de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking in Nederland (41,9 jaar, CBS 2014).

De verdeling over de leeftijdscategorieën is in het volgende figuur weergegeven:

arbeidsomstandigheden

RISICO-INVENTARISATIE

In 2017 is de bestaande Risico inventarisatie en –evaluatie gehandhaafd evenals de Arbocatalogus voor de gehele omroepbranche.

ONGEVALLEN

In 2017 hebben zich geen bedrijfsongevallen voor gedaan.

ONGEWENST GEDRAG

In 2017 zijn er formeel geen klachten geuit over ongewenst gedrag door of aan het adres van RTV Oost medewerkers.

ZIEKTEVERZUIM EN PREVENTIE

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over geheel 2017 is 6,6% (2016: 5,8%) voor RTV Oost en 3,9% (2016: 3,9) voor RTV Oost Reclame (gewogen gemiddelde). Het percentage van RTV Oost is daarmee boven gemiddeld. De stijging heeft zich sinds medio 2014 ingezet. Er zal een samenhang zijn met de onzekerheid die de plannen voor centralisatie met zich meebracht: in financieel, én organisatorisch opzicht. De verwachting is dat er door versterking van de redactie, de ziektedruk in de loop van 2018 zal dalen.

In 2017 waren 13 medewerkers langer dan 1 maand ziek en 2 medewerkers langer dan 1 jaar ziek. Voor 11 van deze medewerkers is in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een Probleemanalyse en een Plan van aanpak opgesteld waarin re-integratie-afspraken zijn vastgelegd. Voor de 2 medewerkers die langer dan 1 jaar ziek waren is een eerstejaarsevaluatie opgemaakt.

ARBEIDSVOORWAARDEN

De huidige cao voor het omroeppersoneel is geldig van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. De cao is met terugwerkende kracht tot stand gekomen rond januari 2018.

Onderstaand figuur geeft de verdeling van de 110 medewerkers weer over de verschillende salarisklassen. Van het totale personeelsbestand per 31-12-2017 is 3,6% ingeschaald in salarisklasse A, 24,5% ingeschaald in salarisklasse C t/m F, 58,2% in salarisklasse G, en 13,6% (overwegend leidinggevenden) is ingeschaald in salarisklasse H en hoger.

Op 31 december 2017 zaten 29 medewerkers nog binnen de reguliere salarisschalen van de cao. Daarnaast zaten 14 medewerkers aan het maximum van hun salarisschaal maar hadden nog wel recht op een uitloopperiodiek. 27 Medewerkers zaten in één van de uitloopschalen. 40 Medewerkers hebben al geprofiteerd van de drie beschikbare uitloopperiodieken en zijn dus qua salarisniveau volledig uitgegroeid.

6. RISICOMANAGEMENT

We streven met een bewuste risico afweging naar een bestendig en maatschappelijk verantwoorde, beheerste en integere bedrijfsvoering.

RTV Oost voert een integere en beheerste bedrijfsvoering. Om deze continu op niveau te houden hanteren we een adequaat systeem van interne beheersing en blijven we zoeken naar verbetering. In 2017 gezette stappen:

 • Vernieuwing van de samenstelling Raad van Toezicht en Mediaraad.
 • Splitsing van de functie Directeur-Hoofdredacteur zodat er gerichter gestuurd kan worden op de redactie en de onafhankelijkheid van het journalistieke product nog beter geborgd is.
 • Verbetering van het risicomanagementsysteem. Het toepassen van risicomanagement helpt RTV Oost met het benutten van kansen, het vroegtijdig anticiperen op risico’s en uiteindelijk met het realiseren van haar (strategische) doelstellingen.
 • Inventarisatie van nog te zetten stappen om te voldoen aan de eind 2017 aanscherpte eisen aan de governance en interne beheersing van de omroepen

RTV Oost hanteert de principes van pragmatisch risicomanagement: no-nonsens en passend bij de werkwijze, cultuur en proportionaliteit van de omroep. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk aan de voorkant (preventief) gestuurd op risico’s, zodat achteraf geen ongewenste verassingen ontstaan.

Risico’s worden actief geïdentificeerd en beheerst op zowel strategisch als operationeel niveau. Op strategisch niveau zijn risico’s geïdentificeerd die de strategie van de omroep kunnen belemmeren. Op operationeel niveau zijn procesrisico’s geïdentificeerd die negatief effect kunnen hebben op de procesdoelstellingen en -resultaten. Daarnaast is een separate risicoanalyse uitgevoerd op de nieuwe privacy wetgeving (AVG), zodat ook inzichtelijk is welke risico’s RTV Oost op dit gebied loopt.

risicobereidheid

De risicobereidheid van RTV Oost is gedefinieerd als laag tot gemiddeld. Op financiën en compliance is de risicobereidheid laag. RTV Oost streeft naar een gezonde bedrijfsvoering en acht transparantie op besteding en besluitvorming van groot belang in het doelmatig en rechtmatig besteden van publieke middelen. Met betrekking tot de strategie en de operatie is de risicobereidheid gemiddeld. Om de continuïteit te borgen in het veranderende medialandschap heeft RTV Oost haar strategie geactualiseerd. We geven onze medewerkers de ruimte en tijd om zich aan te passen aan deze nieuwe strategie. We streven met een bewuste risico afweging naar een bestendig en maatschappelijk verantwoorde, beheerste en integere bedrijfsvoering.

vooruitblik

In 2018 krijgt de risicobereidheid een verdere verdieping. Naast de strategische en operationele risico’s heeft RTV Oost in 2018 ook nadrukkelijk aandacht voor de beheersing van privacy risico’s in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De inventarisatiefase is reeds afgerond en wat rest is het implementeren van de juiste stappen om daadwerkelijk aantoonbaar en verdedigbaar compliant te zijn aan de AVG.

7. Financieel kader

De solvabiliteits- en liquiditeitspositie zijn onveranderd gezond.

Politieke besluitvorming leidde ertoe dat RTV Oost in 2017 één-en-een-kwart miljoen euro minder bekostiging van het Rijk kreeg. Daarnaast viel de reclame omzet tegen en hadden we te maken met stevige incidentele lasten als gevolg van onder meer een hoog ziekteverzuim, het toewerken naar een nieuwe redactiestructuur en extra medialasten als gevolg van de jubileumactiviteiten in het kader van “25 jaar TV Oost”. Het negatieve resultaat dat daaruit volgde, was voorzien en op te vangen met de sterke reserves die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. De solvabiliteits- en liquiditeitspositie zijn onveranderd gezond.

rtv oost in getallen

samengevoegde balans stichting rtv oost per 31 december 2017

(in euro's, na resultaatbestemming)

samengevoegd kasstroomoverzicht stichting rtv oost 2017

(in euro's)

SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST 2017 (2016) VOLGENS CATEGORIALE INDELING

RTV Oost 2017

Dit online document is een samenvatting van het jaarverslag 2017. Wilt u het volledige jaarverslag 2017 per mail ontvangen? Mail naar: secretariaat@rtvoost.nl

CARNAVAL

BLOEMENCORSO'S

MILITARY BOEKELO

PASSIE IN DE PROVINCIE

HET BIJBELSE PAASVERHAAL VERTELD EN VERBEELD VANUIT DE HELE PROVINCIE.

CSI TWENTE

NL AWARD

RTV OOST (PROGRAMMAMAKER JAUKE BOERDAM) WINT NL AWARD VOOR DE SERIE 'KEN IE MIE NOG'.

Bewoners, verzorgers en familieleden werden een aantal weken intensief gevolgd in verpleeghuis 't Dijkhuis in Borne.

FRUHSHOPPEN EN PLEINFESTEN

TV OOST BESTOND IN 2017 25 JAAR EN HEEFT DAT GEVIERD MET VIJF PLEINFEESTEN IN OMMEN, TUBBERGEN, BATHMEN, STEENWIJK EN HAAKSBERGEN.

KERSTNACHTDIENST IN DE STREEKTAAL

VANUIT DE ST NICOLAASKERK IN DENEKAMP. HET THEMA VAN 2017: WOAR WOCH' WIEJ OP.

POASBOAKES

LIVE UITZENDING OP EERTE PAASDAG. MET AANDACHT VOOR DE STRIJD OM HET HOOGSTE PAASVUUR VAN OVERIJSSEL. DE TWEESTRIJD TUSSEN ESPELO EN DIJKERHOEK.

RONDE VAN OVERIJSSEL

TRIATHLON HOLTEN

ZOEK HET EI

VOOR DE ZEVENDE KEER HEEFT RTV OOST OP TWEEDE PAASDAG 20 EIEREN VERSTOPT IN DE PROVINCIE. DE HELE DAG WERDEN ER AANWIJZINGEN GEGEVEN OP RADIO, TV EN TWITTER.

ZOMER IN OVERIJSSEL

OVERIJSSEL DOOR DE OGEN VAN VAKANTIEGANGERS. IN JULI EN AUGUSTUS HEBBEN 18 GEZINNEN EN STELLETJES VAKANTIE GEVIERD IN OVERIJSSEL. ZE TROKKEN ER EEN WEEK LANG OP UIT EN ZIJN GEVOLGD DOOR DE CAMERA.

ZWOLSE HALVE MARATHON

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.