Loading

@Curio effent Nieuwsbrief voor ouders, leerlingen & medewerkers jaargang 4 april 2021

Het Paasweekend zit er alweer op en dat betekent dat we steeds dichter bij het einde van het schooljaar komen. Voor klas 4 is dat al heel erg dichtbij, maar ook voor de andere leerjaren is het belangrijk te bekijken wat nog nodig is om zo goed mogelijk dit schooljaar af te ronden. En dat ligt (net als alles) dit schooljaar net een beetje anders. In deze nieuwsbrief besteden we daar aandacht aan, voor zover we daar duidelijkheid over kunnen geven, want er blijven onzekerheden.

Het eindexamen

De laatste schoolexamens zitten er bijna op (op de herkansingen na) en daarna rest alleen het Centraal Examen nog. We zijn blij dat we in Sporthal Arkendonk een fijne rustige omgeving hebben kunnen realiseren voor de gehele examenperiode. Onze leerlingen hebben dat tijdens de laatste SE’s al kunnen ervaren.

Om onze eindexamenkandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden bieden we (naast de ondersteuning van de eigen docenten) ook het volgende aan:

  • Bijlessen op vrijdagmiddag in de periode vanaf nu tot de meivakantie (indeling op advies docenten), ouders en leerlingen hebben hierover al informatie gekregen.
  • Extra examenondersteuning tijdens de meivakantie voor een aantal vakken (binnenkort aanmelden via Magister).
  • Op deze site kunnen leerlingen oefenen met de stof voor het eindexamen en krijgen feedback op de antwoorden. Leerlingen kunnen inloggen met hun schoolaccount en hun account aan dat van de docent koppelen, zodat die kan zien waarmee de leerling nog moeite heeft (dat kan dan meegenomen worden in de bijlessen en extra lessen).
  • Dit is een site van de overheid met alle informatie (welke stof moet je beheersen, uitleg bij deze stof en oefenmateriaal) voor het eindexamen. Op deze site kunnen de eindexamenkandidaten ook het rooster vinden en samenstellen (eerste en tweede tijdvak). Hiervoor heb je geen inloggegevens nodig.

Van onze eindexamensecretaris mevr. Matthijssen krijgen ouders en kandidaten de aanvullende informatie die nodig is voor het examen. Daarnaast wordt op 13 april een webinar georganiseerd, de uitnodiging volgt.

Corona-effecten: een jaar ander onderwijs.

Meer dan een jaar Corona heeft ook geleid tot meer dan een jaar onderwijs op een andere manier. Lockdowns, anderhalve meterklassen, hybride lessen (zowel leerlingen in de klas als online), steeds wisselende roosters; het onderwijs stond nooit stil, maar was niet te vergelijken met een normale situatie. Dat heeft zijn invloed op wat er geleerd is, zowel qua lesstof als op het gebied van allerlei vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Sommige leerlingen hebben juist meer geleerd, maar de meeste leerlingen zullen op verschillende onderdelen vertragingen hebben opgelopen. Wat gaat de school eraan doen om dat op te lossen?

De periode tot Pasen hebben we gebruikt om voor onszelf in beeld te brengen hoe het er nu voor staat. Docenten hebben de leerlingen (nu ze weer naar school mogen komen) goed geobserveerd en we hebben diverse instrumenten (zoals cijferanalyses, vragenlijsten, observaties) ingezet om de situatie in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens gaan we bekijken welke ondersteuning leerlingen nodig hebben. We gaan ons best doen daarbij zo veel mogelijk maatwerk in te zetten.

Op het gebied van lesstof zetten we tot de meivakantie vooral in op de ondersteuning van de examenjaren: leerjaar 3 en 4. Voor klas 4 hebben we dat hierboven al uiteengezet, voor klas 3 zijn we in de uren van project C al gestart met ondersteuning. Na de meivakantie zal deze ondersteuning worden uitgebreid voor leerjaar 1 en 2, en eerder waar dat kan. Deze ondersteuning zal vooral gericht zijn op de overgang naar het volgende leerjaar: wat heeft de leerling nu nodig om dat te bereiken? Klas 2mh heeft daarbij vanzelfsprekend ook extra aandacht, zodat leerlingen vol vertrouwen de overstap naar het Mgr. Frencken College zullen kunnen maken.

Overgangsbeleid

Voor de overgang naar het komende schooljaar gaan we uit van de normale overgangsnormen, aangevuld met de uitslagen van de cito-vas toetsen en de bevindingen van docenten zoals die in het programma “leerlingbespreking” zijn weergegeven (drie keer dit schooljaar). We stellen hiervoor een duidelijke procedure vast, die we tijdig met u en de leerlingen zullen delen.

Klas 1 t/ 3 maakt de cito-vas toetsen in de week van 19 t/m 26 april.

NPO: extra geld van de overheid

Vanaf het nieuwe schooljaar zullen we van start gaan met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waarin we naast duurzame begeleiding op het gebied van leerstof ook aandacht zullen hebben voor de opgelopen vertraging bij de vaardigheden en persoonsontwikkeling. Het NPO is een initiatief van het minsterie van onderwijs, waarbij veel geld beschikbaar komt om de problemen, die door corona ontstaan zijn op te lossen. Hiervoor maken scholen een plan gebaseerd op de "schoolscan" (waarin de problemen in kaart gebracht zijn op schoolniveau maar ook voor individuele leerlingen) en de "menukaart", waarin de overheid aangeeft voor welke soort oplossingen/aanpassingen het geld mag worden ingezet. Op dit moment is de menukaart nog niet bekend.

Praat u mee?

Voor ons is bij het ontwikkelen van al deze plannen ook de stem van ouders en leerlingen van belang. Omdat op dit moment de ouders van onze onderbouwleerlingen in de ouderraad niet goed vertegenwoordigd zijn, nodigen we ouders van leerjaar 1 t/m 3 van harte uit om met ons mee te denken over de inzet van het NPO tijdens een brainstormsessie. Heeft u daar belangstelling voor? Stuur dan een e-mail aan a.dekock@curio.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er afspraken worden gemaakt.

Cito-vas

Om een beter beeld te krijgen van waar onze leerlingen staan ten opzichte van andere jaren (zonder corona) en ten opzichte van de rest van Nederland nemen we ook dit jaar de cito-vas toetsen af in klas 1 t/m 3. Deze toetsen zijn onderdeel van het leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs en zijn voor onze school onderdeel van de "schoolscan", waarover we hierboven al schreven.

De cito-vas toetsen kunnen een betrouwbaar beeld geven op het gebied van de zogenaamde kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen). De resultaten zeggen iets over het niveau waarop leerlingen zitten op het moment van afname en dat helpt bij het opzetten van ondersteuningsprogramma's binnen het NPO. Omdat de uitslagen waarschijnlijk pas laat dit schooljaar bekend zullen zijn (cito werkt met vaste afname-periodes) is het waarschijnlijk niet mogelijk de gegevens nog dit schooljaar te gebruiken om ondersteuning in te zetten.

Agenda

Vanwege de onduidelijkheid over het verloop van het schooljaar hebben wij niet (zoals u van ons gewend was) alle activiteiten, projecten en toetsweken in de schoolgids opgenomen. In deze nieuwsbrief houden wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte. Als vanwege de corona-maatregelen aanpassingen moeten worden gedaan, stellen wij je zo tijdig mogelijk op de hoogte. Activiteiten met een * hebben effect op het rooster.

Met een slag om de "corona-arm" zijn dit de data:

12 en 13 april: herkansing SE-4.3

13 april: Playback speelt Rijk in de Bussel (klas 2)*

13 april: webinar eindexamen voor eindexamenkandidaten en hun ouders

15 april: Girl's Day (klas 2)

19 t/m 26 april: Cito-vas klas 1 t/m 3*

27 april: vrij i.v.m. Koningsdag

29 en 30 april: examensimulatie klas 4*

3 t/m 14 mei: vakantie

17 mei: start eindexamen*

21 t/m 25 juni: CKV en SOK-project klas 3*

6 juli: sportdag klas 1 en 2*

7 t/m 14 juli: proefwerkweek

20 juli: uitslag overgang/doublure klas 1 t/m 3

21 juli: diploma-uitreiking

26 juli: start zomervakantie

LOB-nieuws

Door Corona gaan veel activiteiten en projecten helaas niet door zoals we bedoeld hadden. Zo zullen dit jaar de LOB-projecten Werk en Wonen (klas 2) en #WeCare (klas 1) niet uitgevoerd worden. Maar...

... er is ook goed nieuws! Een klein stukje van het project Werk en Wonen gaat wél door volgens plan!

Theatergroep Playback speelt: Rijk

Net als voorgaande jaren hebben we Theatergroep Playback weer bereid gevonden hun interactieve voorstelling voor onze leerlingen (klas 2) uit te voeren. Deze keer zelfs in een echt theater: De Bussel!

Van de Playback-website:

Voor jongeren op de middelbare school wordt geld steeds belangrijker. Om vrienden te trakteren, lunch te kopen in de supermarkt en je imago te upgraden met kleren en hippe gadgets. Toch heeft geld in ieder gezin een andere betekenis. Wat doe je als jij iets wel kunt betalen en de ander niet? En als jij geld leent, hoe snel betaal jij dat dan weer terug?

De voorstelling Rijk laat zien hoe financiële verschillen onder jongeren hun positie in de groep kunnen bepalen. Een interactieve voorstelling over geld en imago.

Het publiek wordt uitgenodigd op de spelvloer en geeft de personages tips om beter hun grenzen aan te geven. Deze werkwijze zorgt ervoor dat scholieren weerbaarder worden en beter voorbereid zijn op hun financiële zelfstandigheid. Artistiek directeur Kim Zonneveld: ‘Omdat geld hebben essentieel lijkt voor tieners, en geen geld hebben taboe, gaan we met jongeren in gesprek: wat betekent geld voor je en hoe kun je er het best mee omgaan?’

Om alle leerlingen de gelegenheid te geven de voorstelling in de Bussel te volgen, wordt het rooster aangepast. Uiteraard wordt in de Bussel rekening gehouden met de corona-voorschriften. Het is niet mogelijk de voorstelling online te volgen.

Girl's Day

Op donderdag 15 april maakt een groep meiden uit klas 2 op een bijzondere manier kennis met de techniek. Curio effent doet dit jaar mee aan Girl's Day, een initiatief van VHTO. Geïnteresseerde meisjes hebben zich inmiddels aangemeld bij mevr. Weich en mevr. Kops. Ze gaan op virtueel bedrijvenbezoek en aan de slag met designprogramma's ( Home by Me) op de iPad. Meer over Girl's Day is te lezen op de website van VHTO:

Dat was een leuke verrassing:
Tijdens de Week van LOB en de Week van het Vakkenpakket hebben alle leerlingen van klas 2 en 3 een heerlijke "Curio-Kiezen is lastig"-chocoladereep gekregen!
In de klas: zonder jas!

Omdat de kluisjes niet gebruikt worden en de ramen en deuren vaak openstaan (i.v.m. de ventilatie) hebben we de afgelopen maanden toegestaan dat leerlingen hun jas tijdens de lessen aanhielden.

Maar het is inmiddels lente en de temperaturen gaan omhoog (met uitzondering van deze week 😉 misschien). Daarom zullen wij vanaf maandag 12 april niet meer toestaan dat leerlingen met hun jas in les zitten. De jas kan wel over de stoel gehangen worden.

In mei zijn weer terug met een volgende nieuwsbrief. Tot dan! Met vriendelijke groet, namens het team van Curio effent, Pieter de Rooij en Adriënne de Kock.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Sanne Bas (Curio effent) Estée Janssens - "untitled image" • MarjonBesteman - "flag netherlands country" • Alexas_Fotos - "figures professions work"