นางสาวกนกวรรณ เสือรัก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน รหัส 570112030023

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวกนกวรรณ เสือรัก

ชื่อเล่น : ฟ้า

เกิด : 20 พฤษภาคม 2539

E-mail : 570112030023@dpu.ac.th

ที่อยุ่ : 51/5 หมู่ 4 ตำบล คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 034-764786 มือถือ : 092-8733462

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ GPA 2.20

ความใฝ่ฝันในอนาคต

รับราชการทหาร

E-book

กิจกรรม

โครงการปันรักให้น้อง ที่อำเภอ ตำบลสวหลวง อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มูลนิธิคุ้มครองเด็ก (ครูยุ่น)
พัฒนาพื้นที่ให้กับชุมชน ณ บ้านศรีสวรรค์ หมู่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศนียบัตร

อบรมโครงการสร้างบุคลิกภาพที่ดี Career Peraration Center

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.