Mense van die Boland (Stellenbosch) Deur ChrIstiaan Cloete

TraceySmith

Tracey Smith met Ronnie Mguldma

Ek ontmoet Tracey Smith in my ma se huis. Sy het ou skoolboek kom haal vir haar projek.

Tracey 52 jaar oud en sy werk in Kayamandi in Stellenbosch. Sy is in verpleegste daar en is die gesondheids bestuurder by Legacy Gemeenskapontwikkeling. Sy werk met mense wat MIV en Aids het en werk daar al 10 jaar.

Sy en haar span werkers maak ondersteun die mense met MIV+ met kos pakkies, klere en vervoer na die hospital.

Nou is sy hier om ou skoolboek te kom kry by ons omdat sy nou met skool nasorg kinders van graad 1 tot graad 12 werk. Sy leer hulle lewensvaardighede en gesondheid. Sy leer die kinders om goeie keuses temaak oor hulle lewenstyl om dat sy glo dat goeie keuses belangrik is vir die jong mense wat eendag die leiers van ons land sal wees. Haar advies vir die wêreld is dat ons vir mekaar moet sorg in die gees van UBUNTU.

Kelsey Cloete

Kelsey en haar werk

Kelsey is my suster en sy sit by haar lessenaar en werk laat in die aand. Sy is 20 jaar oud en ‘n Grafiesestudent by die Stellenbosch se Akademie vir Ontwerp en Fotografie.

Dit is 11 uur in die aand en sy moet ‘n logo vir die Kaapstad se Kunsmuseum ontwerp. Sy droom om eendag in New York te werk op die Vogue tydskrif. Sy se mens moet in ander mense se vel klim om hulle te kan verstaan en nooit dinge te veel te aniliseer nie.

Kraai Van Niekerk

Kraai in die tuin

Kraai van Niekerk werk in sy tuin. Hy se dat die politiek, sy plaas, sy navorsing en interaksie met mense het hom hier na Stellenbosch laat kom.

Hy was die Minister van Landbou in die vorige regering maar nou doen hy wat hy lief voor is. Maak tuin en is ‘n byeboer. Die bye is baie interessant vir hom. Hy hou van hoe die bye met al die ander insekte werk of baklei. Hy sit en hou dop hoe die bye en miere met mekaar baklei.

Sy advise vir die wêreld is om jou te gaan leer en kennis op te bou en dit te gebruik om te doen wat jy lief voor is.

Elvis Nqeketo

Elvis die petroljoggie

Hier is Elvis Nqeketo wat ons motorkar vol diesel maak. Hy werk by Engenvulstasie vir sesmaande.

Hy is hier omdat sy ma werk in Stellenbosch. Sy hele familie woon in Durban, behalwe sy ma. Hy is dertig jaar oud en wil eendag sy eie besigheid hê wat motorkarre was.

Hy sê almal moet skool toegaan om eendag hulle droom waar te maak. Vir hom is sy familie belangrikste in die wêreld.

Created By
Christiaan Cloete
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.