OBRAZOVNA POLITIKA I RANI ODGOJ I OBRAZOVANJE Dnevnik učenja - Nikolina Dronjić

Incijalna faza obrazovanja odgojitelja - uvođenje u profesiju (indukciju); pripravništvo - trajni profesionalni razvoj (cjeloživotno obrazovanje)

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZZO):-Agencija je javna ustanova. Agencija je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno zakonu. Djelatnost Agencije je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.

AZZO provodi stručne ispite u području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. AZZO provodi razna natjecanja i smotre.

Policy # politics : policy: is a deliberate system of principles to guide decisions and achieve rational outcomes. A policy is a statement of intent, and is implemented as a procedure or protocol. Politics: is the process of making decisions applying to all members of each group.

Grupa: zajedničke ideje djelovanja, skupina: ljudi koji nemaju ništa zajedničko. Rod: biran, spol je dan

Kompetencije: znanje, vještine, vrijednosti, stavovi.Kup povezanih znanja, stavova, vještina i drugih osobnih karakteristika koji utječe na glavni dio nečiijeg posla.

Vještina: stječe se kroz život, sposobnosti: nešto urođeno

Analiza zemalja: predstavljeni su rezultati upitnika o profesionalnom razvoju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u 10 europskih zemalja.Danska: public(javni), non-public(vrtić), preschool teacher (odgojitelj)- educirano osoblje koje radi u dječjem vrtiću, pedagoški asistent- nema fakultetsko obrazovanje, pedagozi- za svu dob(jaslice, vrtići, predškolske grupe...), dvije razine obrazovanja u ranom i predškolskom odgoju: odgojitelj i pedagoški asistent. Odgojitelj - prvostupnik socijalnog/pedagoškog obrazovanja (traje tri i pol godine na sveučilišnom fakultetu.

 • ENGLESKA: Minimalni zahtjevi za odgojitelja: - početna obuka + mentorstvo, srednja škola + dvije godine radnog iskustva u ECEC, Childminder – brine za djecu kod sebe više od dva sata dnevno, mora biti registriran (Ofsted), mnogi nisu
 • 1.Qualified Teacher Status (QTS), 2.Early Years Professional Status- the National College of Teaching and Leadership, jedna godina, 3.Early Years Teacher Status , 4. other level 6 (bachelor)- 3, 4 godine, full time students(redoviti studnti): praksa (in ECEC centre/vrtiću) : 160 days (32 weeks) for a four-year undergraduate programme; 120 days (24 weeks) for a three-year undergraduate programme or graduate (universitybased) route
 • FINSKA: Pravo na pre-primary education (700 sati), besplatno
 • ECEC educators (dužni sudjelovati u „in-service trainings“ svaki dan- od 3 do 10 dana u godini): 1. day care educators (1 – 6 godina) – najmanje „a secondary degree in the social welfare and health care fields“ 2.pre-primary (kindergarten) teachers – prvostupnik ili magistar, dvije godine studija u 4 dijela, autonomija, samorefleksija, odgovornost, spremnost na izazove i promjene, cjeloživotno učenje 3. primary school teachers – magisterij
 • Neki vrtići sudjeluju u „research projects and professional intervention programmes“.
 • ITALIJA: Nidi d’infanzia (nursery schools)- do treće godine, općine i regije, educatori (three year bachelor’s degree)
 • Scuole dell’infanzia (preschool)- 3-6 godine, vlada, insegnanti (five-year university degrees)
 • nema asistenata
 • Primary school – 5 godina
 • Pre-service professional development – škole i državni fakulteti
 • In-service professional development – organizirano na lokalnoj i regionalnoj razini
 • Teži se „bachelor’s degree in education or a high school (five-year) diploma“, iako još ima onih sa tri godine srednje škole.
 • NIZOZEMSKA:
 • 1. Day care centres- do četvrte godine
 • 2. Preschool – od 3o mj. do četvrte godine
 • Vrtići su pri osnovnim školama i obavezno je pohađanje od četvrte do šeste godine.
 • Najmanji obrazovni stupanj – srednja strukovna škola, od 16. godine, program traje 3-4 godine
 • kindergarten teacher – bachelor's degree
 • „To enter a university bachelor's degree programme, students must have completed senior general school (five years, called HAVO), pre-university education (six years, called VWO), or four years of intermediate vocational training.“ str. 93
 • Mnoge organizacije nude „post-graduate and in-service trainings such as course work, conferences and video-interaction trainings“.
 • Pre-service trainings počinju u srednjoj školi, pod vodstvom Ministarstva obrazovanja.
 • Teži se da in-service trainings postanu dio profesionalnog cjeloživotnog razvoja.
 • PORTUGAL:
 • 1. crèche (do treće godine) – teachers + asistenti sa srednjom školom i 180 sati tečaja
 • 2. preschool (od 3 do 5)
 • Odgojitelji moraju imati master's degree (4- 4,5 godina) , ali ne i za dojenčad.
 • Pre-service trainings su osigurani svima.
 • In-service trainings su vođeni na nacionalnoj razini, ali nisu prilagođeni za rani odgoj
 • NJEMAČKA:
 • 1. child care worker - upper secondary school (trainings samo u nekim federalnim državama)
 • 2. educators- državni stručni programi (2, 3 godine + razlika u stručnom ispitu),
 • 3. social pedagogues or childhood pedagogues – prvostupnici (3, 4 godine)
 • Najviše je preschool teachers/ educators-> stručna škola za socijalnu pedagogoiju, treća godina stažiranje, obavezan stručni ispit.
 • Postoje i srednje škole za socijalni rad, slično obrazovanje, mogu raditi i u savjetodavnim centrima i u bolnicama.
 • Postoje razlike u stručnom osposobljavanju između 16 federalnih država.
 • Svaka država odlučuje o svom kurikulumu, ali naravno da polaze od sličnih načela
 • POLJSKA:
 • Puno različitih institucija ECEC, malo djece uključeno, ali trenutno u porastu.
 • 1.Od 2o. tjedna do treće godine - nurseries, kids clubs (day care centres), day care providers (individual day care providers), nannies.
 • U nurseries i kids club moraju biti „nurse, midwife, childminder, kindergarten teacher, lower primary school teacher, or school counsellor“ ili 12 godišnje školovanje +2 godine rada s djecom+ 280 sati prakse uz mentorstvo.
 • In-service training – individualno
 • Partnerstvo s roditeljima, uvjeti kao kod kuće, učenje kroz igru
 • 2. Od treće do šeste godine - Bachelor degree ili master degree u području ECEC
 • Osnovni pre-service training sastoji se od 3 modula: jezik, matematika, znanost; psihologija i pedagogija; didaktičke metode, kurikulum, holistički pristup...
 • NORVEŠKA:
 • Djeca s navršenih 6 godina upisuju osnovnu školu.
 • Zahtijeva se da ravnatelji i pedagozi budu obrazovani na stupnju odgojitelja. Samo je jedna trećina tako educirana.
 • Asistenti - child and youth-workers from upper secondary school
 • Kindergarten teacher – 3 godine studija, bachelor degree
 • Master degree – potrebna znanja iz obrazovne politike u Norveškoj, organizacije i menadžmenta, holističkog razvoja djeteta... (od 2013.) -> pedagogija je dio svakog područja
 • Praksa od min. 100 dana je obavezna na trećoj godini studija.

Profesionalni razvoj odgojitelja nakon ulaska na tržište: in service training - nije najbolje razvijen, mogućnost magisterija uz skraćeni rad (pola radnog vremena). Sudionici plaćaju studiij. Profesionalni razvoj je često organiziran s vlastite strane uz određene subvencije koje nisu garantirane

Uloga i odgovornost odgojitelja: svaki vrtić mora napraviti obrazovni kurikulum koji je baziran na zahtjevima nacionalnog kurikuluma. Za sastavljanje i kvalitetu kurikuluma odgovoran je voditelj vrtića. Očekuje se dokumentacija i ocjenjivanje njihove uloge u pedagoškoj praksi, uz refleksiju na kvalitetu procesa učenja. Metode i aktivnosti trebaju se temeljiti na teoriji, stručno podkrepljenje i isprobane u praksi.

Pavo Barišić - ministar znanosti, obrazovanja i odgoja

Izazovi i zahtjevi koje se nalaze pred odgojiteljima: kvalitetan odnos roditelja i zajednice, cjeloživotno obrazovanje, materijalni uvjeti rada ustanove, različiti roditeljski odgojni stilovi koji utječu na odgojiteljski rad.

Kvalitetna odgojno - obrazovna ustanova: otvorena prema svima, vizija i misija ustanove, zdravstveno - higijenski i tehnički uvjeti rada.

 • Uloga učitelja u kvalitetnom obrazovanju: istraživanja - kvaliteta učitelja je značajno i pozitivno povezana s učeničkim postignućima
 • studije: "Teacher matter - attracting, developing and retaining effective teachers", "HOw the world is best preforming school systems come out on top", studija Johna Hattiea (meta analiza o kvaliteti učitelja) - osobne varijable učenika 50%, učinak učitelja 30%, činitelji (dom, vršnjaci, škola) 5 do 10 %
 • Europska komisija na tri načina pridonosi obrazovnoj suradnji u području usavršavanja učitelja:
 • 1. prenošenje strateških preporuka zemljama (Common European Principles for Teacher Competence and Qualifications)
 • 2. pokretanje stručnih radnih skupina koje proučavaju glavne trendove i prate implementaciju inicijativa obrazovnih politika / Tematska mreža o obrazovanju učitelja u Europi / TUNING -tempus projekt
 • 3. pokretanje krovnih programa kojima je cilj razvijanje novihobrazovnih praksi (program cjeloživotnog učenja)
 • Učiteljska pitanja:
 • 1. odabir i zadržavanje učitelja u zanimanju: nadzastupljenost žena u primarnom i sekundarnom obrazovanju, neravnomjerna distribucija učitelja u različitim dobnim skupinama, rano umirovljenje - mogućnost nedostatka kvalificiranih učitelja - mjere: osiguranje ulaska najsposobnijih pojedinaca u inicijalno obrazovanje učitelja
 • 2. Kompetencije i profili: pomak od bavljenja sadržajem predmeta na upravljanje procesom učenja i uspješno reagiranje na potrebe učenja svakog pojedinog učenika, vještine potrebne za poučavanje u multikulturnom okruženju, za uspješnu integraciju učenika s posebnim potrebama
 • 3. Inicijalno obrazovanje učitelja: univerizacija inicijalnog obrazovanja, MA kvalifikacije preduvjet za ulaz u učiteljsko zanimanje
 • 4. Uvođenje u zanimanje i profesionalni razvoJ: koherentni kontinuum razvoja učitelja, potreba za učinkovitijom profesionalnom socijalizacijom i povećanjem razine kompetencija
 • 5. Osiguranje kvalitete i profesionalizacija: postavlja se pitanje isporučuju li visokoškolske institucije očekivane visokoškolske studijske programe, malen je broj zemalja koji primjenjuje specifične propise za vrednovanje inicijalnog obrazovanja učitelja

The relationship between teacher qualification and the quality of the early chilhood education and care environment : https://www.campbellcollaboration.org/media/k2/attachments/0224_ECG-Manning-Teacher_qualifications.pdf :

 • The problem, condition or issue: - loša i slaba kvaliteta ranog odgoja i obrazovanja može biti štetna za razvoj djece iz svih sredina, brojna istraživanja govore da kvalitetniji ECEC podržava optimalni socijalni, društveni, emocionalni i kognitivni razvoj, promovira razvojna iskustva, olakšava pozitivne interakcije između učitelja i djece
 • Rad se fokusira na odnos kvalifikacija učitelja and clasroom quality
 • ECEC je priznata od strane međunarodne literature i državne vlasti

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.