L'ATÓM IZAN martínez (3 ESO B)

¿QUÈ ÉS L'ÀTOM?

Un Àtom és una de les unitats de partícules més petites que pot existir com a substància simple, formada per un nucli que esta envoltat de electrons i format per neutrons i protons.

MODEL DE DALTON:

John Dalton va néixer a Eaglesfield (Gran Bretanya) el dia 6 de setembre de 1766 i va morir a Manchester (Anglaterra) el 26 de juliol de 1844. En la dècada de 1800 va ser el primer científic per explicar el comportament dels àtoms en mesurament del pes. Era físic i químic.

Els postulats bàsics d'aquesta teoria atòmica són:

1. La matèria està dividida en unes partícules indivisibles i inalterables, que s'anomenen àtoms.

2. Tots els àtoms d'un mateix element són idèntics entre si (presenten igual massa i iguals propietats).

3. Els àtoms de diferents elements tenen diferent massa i diferents propietats.

4. Els compostos es formen quan els àtoms s'uneixen entre si.

Les insuficiències del model són les següents:

1. Se sap que els àtoms sí que poden dividir-se i alterar-se.

2. Les Experiències de Thomson.

MODEL DE THOMSON:

Joseph John Thomson va ser un professor universitari físic anglès i va guanyar un premi l'any 1906 i va descobrir l'electró. Va néixer el dia 18 de Desembre l'any 1856 Cheetham Hill, Manchester, Anglaterra i va morir el dia 30 de agost l'any 1940.

Introdueix la idea que l'àtom pot dividir-se en les anomenades partícules:

-Electrons, Amb càrrega elèctrica negativa.

-Protons, Amb càrrega elèctrica positiva.

-Neutrons, Sense càrrega elèctrica i amb més massa que els altres.

Thomson creia que l'àtom era massís.

Les insuficiències del model són les següents:

-L'àtom no és massís ni compacte com suposava Thomson, és pràcticament buit i el nucli és molt petit, ho va demostrar Rutherford en les seves experiències.

MODEL DE E. RUTHERFORD:

Físic i químic britànic. Després de llicenciar-se, el 1893, a Christchurch (Nova Zelanda), Ernest Rutherford es va traslladar a la Universitat de Cambridge (1895) per a treballar com a ajudant de Joseph John Thomson. Després d'això es va fer professor d'universitat. Va néixer el dia 30 d'agost de l'any 1871 i en Brightwater, Nova Zelanda i va morir el dia 19 d'octubre de l'any 1937.

Rutherford introdueix el model planetari. Considera que l'àtom es divideix en:

· Un nucli central, que conté els protons i neutrons (allà es concentra tota la càrrega positiva i gairebé tota la massa de l'àtom).

· Una escorça, formada pels electrons, que giren al voltant del nucli en òrbites circulars.

Els experiments de Rutherford van demostrar que el nucli és molt petit comparat amb la grandària de tot l'àtom: l'àtom està pràcticament buit.

Insuficiències del model de Rutherford:

1- Es contradeia amb les lleis de l'electromagnetisme de Maxwell, segons Maxwell diu què l'electró cauria sobre el nucli i la matèria es destruiria; això en un temps breu.

2-No explicava els espectres atòmics. (Espectre de la radiació electromagnètica emesa o absorbida pels electrons).

WEBGRAFIA:

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dalton.htm

http://atomictheory3.blogspot.com.es/2011/05/el-modelo-atomico-de-dalton.html

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/thomson.htm

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1908/rutherford-bio.html

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.