ประวัติส่วนตัว เชิญรับชมได้เลยครับ 🙏

ชื่อ อับดุลฮักกีม ดาโอ๊ะ

ชื่อเล่น กิม

เกิดวันที่ 7 มิถุนายน 2538

ภูมิลำเนา ปัตตานี

นับถือศาสนา อิสลาม

เบอร์ 0984920650

E-Mail: abdulhakkeemdaoh8888@gmail.com

ปัจจุบันเป็นนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานอดิเรก

- ทำอาหาร

- เล่ากีฬา

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารภาครัฐและเอกชน และเป็นนักฟุตบอลทุนของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ความใฝ่ฝันในอนาคต

- เป็นนักฟุตบอลอาชีพ

- เปิดกิจการส่วนตัว

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.