Loading

Gjennom tilsyn på helse- og omsorgsområdet, bidrar vi til å ivareta dine bruker- og pasientrettigheter Her forklarer vi hva tilsyn er.

Alle som trenger det, skal få sikre og forsvarlige helse- og omsorgstjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose.

I Norge er det i første rekke kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Noe de i all hovedsak gjør på en trygg og god måte. Kommunene er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, mens sykehusene gjennom spesialisthelsetjeneloven er pliktig til å motta, undersøke og gi nødvendig helsehjelp til øyeblikkelig hjelp pasienter.

Det er virksomhetene selv, for eksempel kommunene og spesialisthelsetjenesten, som har ansvaret for å oppfylle kravene som stilles i helselovgivningen. De er selv ansvarlig for å finne frem til nødvendige tiltak og å iverksette disse, for å oppfylle kravene om nødvendige helse- og omsorgstjenester og at tjenestene som tilbys er forsvarlige. Helstilsynsloven stiller blant annet krav til internkontroll i virksomhetene.

Ordlyden i helsetilsynsloven er «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter.»

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og omsorgstjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av oss hos Statsforvalteren, men også av Statens helsetilsyn. Vi hos Statsforvalteren er på mange måter Helsetilsynets ytre ledd. Vår oppgave er å påpeke eventuelle svakheter i tjenestene som bryter med loven.

Målet er det samme!

Selv om de som tilbyr helse- og omsorgstjenester og vi som tilsynsmyndighet har ulike rollet, er målet det samme - nemlig gode tjenester til pasienten, beboeren eller brukeren.

Målet med tilsyn er å bidra til en kontinuerlig bedring av kvaliteten i tjenesten, og at det gjøres nødvendige endringer der praksis ikke er i samsvar med lov og forskrift. Slik at du som borger skal få gode tjenester. Vi har også en rolle med å gi en tilbakemelding til sentrale myndigheter om hvordan tjenesten fungerer og hvordan regelverket fungerer i praksis.

Tilsyn gjennomføres på flere måter

Noen ganger er vi en del av det som kalles landsomfattende tilsyn, i regi av Statens helsetilsyn. Andre ganger er det vi selv som initierer tilsyn, da gjerne etter en risikovurdering. Såkalte «planlagte tilsyn» planlegges i god tid, gjerne et halvt år i forveien, mens såkalte «stedlige tilsyn» vil ha mer preg av utrykning, da dette vil være som respons på varsel/klage etter en konkret og særlig alvorlig hendelse.

De fleste klager fra pasienter/pårørende behandles imidlertid ved ordinær saksbehandling/dokumentgjennomgang; såkalt «hendelsesbasert tilsyn».

Det vi i hovedsak undersøker og vurderer er om virksomheten har etablert en systematisk styring (internkontroll), slik at man lærer av feil og setter inn tiltak for at feil ikke skal oppstå på nytt. Hensikten er som sagt å sikre trygge og forsvarlige tjenester.

En plan er ikke god, før den følges

Internkontroll er ikke noe virksomhetene "har" i planverk, det er noe de "gjør" i praksis. Tjenesten som leveres må altså henge tett sammen med internkontrollen - for å skape forutsetninger for gode resultater. Vi vet at en noen virksomheter kan grue seg når de blir kjent med det skal gjennomføres tilsyn hos dem.

Det er det sjelden noen grunn til. Tilsynets hovedfunksjon er å bidra til trygge og forsvarlige tjenester, noe vi opplever at virksomhetene selv i stor grad er opptatt av.

Målet er nemlig det samme - tygge tjenester til deg som pasient, beboeren eller bruker.

Foto: Pixabay

Credits:

Laget med bilder av MabelAmber - "elderly man person sitting" • MemoryCatcher - "hand aged care" • geralt - "care costs dementia woman" • TheHilaryClark - "isolated doctor dentist"