A MARMELADA DE AMORODOS Cee manuel LÓPEZ navalÓn

Ingredientes para dos tarros medianos de mermelada de fresas:

1 kg. de fresas o fresones

600 gr. de azúcar

El zumo de 2 limones

"La frescura de la naturaleza llevada hasta tu mesa con mermelada de fresa"

ADIVIÑA:

Non digo a miña cor porque me poño colorada, gusta moito o meu sabor e me incluen en iogures, xeados e tarta xeada.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.